Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Αντίθετες αγωγές. Περιουσιακή κατάσταση συζύγων. Στοιχεία που συνυπολογίζονται. Για τον υπολογισμό της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας που υφίσταται κατά το χρόνο της αμετάκλητης απόφασης της λύσης του γάμου. Κρίση περί της έλλειψης οποιασδήποτε συμβολής εκάστου των διαδίκων στην περιουσία του άλλου με παροχή χρημάτων αλλά και παροχή υπηρεσιών. Μη υπέρβαση από τη σύζυγο του μέτρου των δυνάμεών της αναφορικά με τη επιμέλεια του συζυγικού οίκου, καθόσον βοηθούνταν στις οικιακές εργασίες από οικιακή βοηθό και κηπουρό, ενώ για τη μελέτη των τέκνων της είχε προσλάβει καθηγητές που τους παρέδιδαν μαθήματα κατ’ οίκον αλλά ούτε και από τον σύζυγο εξαιτίας των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεών του. Μη συμβολή στον επαγγελματικό τομέα του συζύγου, εφόσον οι μεταξύ τους σχέσεις είχαν διαρραγεί δέκα πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Διάταξη διαγραφής ανάρμοστων φράσεων. Μη συμβολή του συζύγου στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

Απόφαση δημοσιευμένη στη Νομική Βιβλιοθήκη Qualex

ΠΠρΑθ 2777/2018 Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα – Μηδενική συμβολή εκάστου των διαδίκων στην περιουσία του άλλου

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2777/2018ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές:Αποστολία Παντελίδου Προέδρο Πρωτοδικών, Μαρία Τσοπάνη Πρωτόδικη και Ολυμπία Γραμματικοπουλου Πρωτόδικη Εισηγήτρια και από τον γραμματέα Ασημάκη Οικονομόπουλο

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Μαΐου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ- ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: … το γένος … πρώην συζύγου …, κατοίκου … Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά την πληρεξούσια δικηγόρο της Χαρίκλεια Κωνσταντινίδου – Σταυροπούλου, που κατέθεσε τα με No …, … και …/04- 05- 2017 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ.Α., και,ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ – ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: … του …, κατοίκου … Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Σπυρίδωνος Ζερβοπουλου, που κατέθεσε το με No …/07-06-2017 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ.Α.Η καλούσα – ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 11-05-2010 αγωγή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης …/2010, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση μετ’ απόδειξη με την από 09- 01-2017 και με αριθμό καταθέσεως …/2017 κλήση της, καθώς και η από 30-09- 2013 αγωγή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης …/2013, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 06-12- 2016 και αριθμό κατάθεσης κλήσης …/2016 κλήση της, που προσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο της 13ης-03-2017, οπότε αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκαν στο πινάκιοΟ καλών – ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 07-11-2011 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης …/2011 αγωγή του, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση μετ’ απόδειξη με την από 11-01-2017 και με αριθμό καταθέσεως …/2017 κλήση του, καθώς και η από 30-05-2013 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης …/2013, η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 13-03-2017 και αριθμό κατάθεσης …/2017 κλήση του, που προσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκαν στο πινάκιο.Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Νόμιμα και παραδεκτά η καλούσα – ενάγουσα και ο καλών – ενάγων, επαναφέρουν προς συζήτηση με τις από 09-01-2017 και 11-01-2017 κλήσεις τους αντίστοιχα, τις από 11-06-2010 και 07-11-2011 αγωγές τους, μετά την έκδοση της με αρ. 6039/2012 μη οριστικής απόφασης του παρόντος δικαστηρίου. Δυνάμει της απόφασης αυτής, οι ως άνω αγωγές συνεκδικάσθηκαν, και αφού προηγουμένως, ως προς μεν την αγωγή της ενάγουσας, απέρριψε ως αόριστο το αίτημα της σχετικά με τη συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του εναγομένου κατά την αξία της συμμετοχής του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “«… ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με το διακριτικό τίτλο «… ΑΕ”, ως προς δε την αντίθετη αγωγή του ενάγοντος, απέρριψε ως αόριστα τα αιτήματα που έτειναν να στηριχθούν στην ενδοσυμβατική ευθύνη απορρέουσας από ανάληψη από κοινό λογαριασμό, αδικαιολογήτου πλουτισμού και αδικοπραξιών, ανέβαλλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε τη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης ως προς τις αξίες των ακινήτων. Επιπροσθέτως, αμφότεροι οι διάδικοι επαναφέρουν προς συζήτηση, μετά τη ματαίωσή τους, τις από 30-05-2013 και 30-09-2013 αντίστοιχα νέες αγωγές τους, οι οποίες ασκήθηκαν προς θεραπεία της αοριστίας των προγενέστερων αγωγών τους.

Οι ανωτέρω τέσσερις (4) συναφείς αγωγές, πρέπει να συνεκδικαστούν, καθώς υπάγονται στην ίδια διαδικασία και επιπλέον επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).Η ενάγουσα με την από 30-09-2013 δεύτερη κρινόμενη αγωγή της ισχυρίζεται ότι τέλεσε νόμιμο γάμο με τον εναγόμενο το έτος 1975, από τον οποίο απέκτησαν δύο ενήλικα ήδη τέκνα. Ότι ο μεταξύ τους γάμος λύθηκε αμετάκλητα στις 20-04-2010. Ότι κατ’ αυτού άσκησε την από 11-06-2010 αγωγή της με την οποία ζητούσε ν’ αναγνωρισθεί η συμβολή της κατά 1/3 στην επαύξηση της περιουσίας του εναγομένου και να υποχρεωθεί αυτός να της καταβάλει το ποσό του 1.321.855,00 ευρώ. Ότι η αγωγή της αυτή συνεκδικάσθηκε με την από 07-11-2011. αντίθετη αγωγή του εναγομένου, επί των οποίων εκδόθηκε η με αρ. 6039/2012 μη οριστική απόφαση, η οποία ως προς το αίτημα για καταβολή της αναλογίας του 1/3 από το αιτούμενο κονδύλιο που ερείδεται στην επαύξηση της περιουσίας του εναγομένου κατά την αξία της συμμετοχής του (68%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “«… ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με το διακριτικό τίτλο «… ΑΕ”, έκρινε αυτό απαράδεκτο λόγω αοριστίας, διότι δεν ανέφερε την χρηματική αξία της εν λόγω εταιρείας και του ποσοστού συμμετοχής του εναγομένου σε αυτή κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής.

Ότι με την δεύτερη αυτή αγωγή της και προς θεραπεία της αοριστίας, ισχυρίζεται ότι η χρηματική αξία της ανωτέρω εταιρείας ανέρχεται κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής στο ποσό του 1.744.829 ευρώ, κατά δε τον Ιούνιο του 2010 (χρόνος άσκησης προγενέστερης αγωγής) ανερχόταν στο ποσό του 1.111.898,00 ευρώ, η δε συμμετοχή του εναγομένου, κατά τα αυτά ως άνω χρονικά σημεία, ανέρχεται στα ποσά των 1.186.483,72 και 756.090,64 ευρώ αντίστοιχα. Με βάση το ιστορικό αυτό, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται στην αγωγή, ζητεί ν’ αναγνωρισθεί η κατά το 1/3 συμβολή της στην αύξηση της περιουσίας του εναγομένου, όσον αφορά το απόκτημα του 68% ποσοστού συμμετοχή του στην ανωτέρω αναφερόμενη εταιρεία και μετά τον παραδεκτό, με τις προτάσεις της, περιορισμό του αιτήματος της σε αναγνωριστικό, ν’ αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να της καταβάλει το ποσό των 395.494,57 ευρώ, εντόκως από την επίδοση της από 11-06- 2010 (προγενέστερης) αγωγής, άλλως επικουρικά να ν’ αναγνωρισθεί ότι οφείλει να της καταβάλει το ποσό των 252.030,21 ευρώ, εντόκως από την επίδοση της από 11-06-2010 αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα.Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 1400, 1438 ΑΚ, 70 και 176 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, το οποίο μετά την τροπή εν όλω σε αναγνωριστικό, κατέστη μη νόμιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι δεν απαιτείται, μετά την μετατροπή του αιτήματος σε αναγνωριστικό, η καταβολή δικαστικού ενσήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 1 και 2 του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν”, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το ν.δ. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 παρ. Δ’ περ. α’ ν.δ. 118/1973, χρηματική κατάθεση σε ανοιχτό, διαζευκτικό λογαριασμό επ’ ονόματι ενός ή περισσοτέρων από κοινού (Joint Account ή Compte Joint) κατά την έννοια του νόμου αυτού, η κατάθεση, η οποία περιέχει τον όρο ότι από τον εν λόγω λογαριασμό μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας είτε μερικοί είτε και όλοι οι κατ’ ιδίαν δικαιούχοι, η χρηματική κατάθεση που γίνεται στον άνω λογαριασμό επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες προς εκείνες των άρθρων 2 παρ. 1 ν.δ. 17-7/13-8.1992 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών”, 411, 489, 490, 491 και 493 ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης στο όνομα του ίδιου του καταθέτη και τρίτων προσώπων, όπως η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του ν. 5638/1932, ανεξαρτήτως του αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ του καταθέτη και των τρίτων αφενός και του δέκτη της κατάθεσης νομικού προσώπου αφετέρου ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα η ανάληψη των χρημάτων της κατάθεσης (είτε όλων είτε μέρους αυτών) από έναν από τους δικαιούχους να χωρεί εξ ίδιου του αναλαμβάνοντος δικαίου. Αν αναληφθεί, εξάλλου, ολόκληρο το ποσό από έναν μόνο δικαιούχο, επέρχεται απόσβεση της απαίτησης εις ολόκληρον, δηλαδή και ως προς τους λοιπούς μη αναλαβόντες συνδικαιούχους, έναντι του δέκτη της κατάθεσης. Ο μη αναλαβών συνδικαιούχος αποκτά, από τον νόμο πλέον, απαίτηση (αναγωγικά) έναντι εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση για την καταβολή ποσού ίσου προς το μερίδιο που του αναλογεί με βάση τον αριθμό όλων των συνδικαιούχων, εκτός αν από τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα στο σύνολο του ποσού της κατάθεσης ή, αντίθετα, έλλειψη δικαιώματος αναγωγής. Σύμφωνοι δε με τη διάταξη του άρθρου 4 που θεσπίζει μαχητό τεκμήριο, η ύπαρξη τέτοιας εσωτερικής σχέσης αποτελεί εξαίρεση. Το βάρος της επίκλησης και απόδειξης της έλλειψης δικαιώματος αναγωγής έχει ο διάδικος που προβάλλει το πιο πάνω εξαιρετικό δικαίωμα (ΑΠ 2058/2007, ΑΠ 1563/2000, ΑΠ 313/1999, ΑΠ 5401/1998, ΕφΘεσ 518/2003). Η αξίωση για συμμετοχή στο χρηματικό ποσό του κοινού λογαριασμού γίνεται αντικείμενο δίκης σχετικής αγωγής, ανεξάρτητα αν ζητείται η πραγματική συμβολή ή τεκμαρτή συμμετοχή.

Σύμφωνα δε με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, ο ενάγων καταθέτης, στρεφόμενος αναγωγικά κατά του συνδικαιούχου του κοινού λογαριασμού που ανέλαβε ολόκληρο το χρηματικό ποσό ή μεγαλύτερο από το αναλογούν σ’ αυτόν μερίδιο, απαλλάσσεται από το βάρος της απόδειξης για το μέγεθος της συμμετοχής του, κατά το ποσοστό που αυτό καλύπτεται από το νόμιμό μαχητό τεκμήριο. Αν όμως απαιτείται μεγαλύτερο ποσοστό, βαρύνεται να αποδείξει την ύπαρξη και το περιεχόμενο της εσωτερικής σχέσης μεταξύ των συνδικαιούχων, που του παρέχει δικαίωμα επί του μεγαλύτερου ποσοστού. Το δικαστήριο, αν δεν αποδεικνύεται ύπαρξη διαφορετικής συμφωνίας, μπορεί να καταδικάσει τον αναλαβόντα συνδικαιούχο στην καταβολή του τεκμαιρόμενου μεριδίου του ενάγοντος. Περαιτέρω, και με βάση την προαναφερόμενη έννομη σχέση που συνδέει τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού, ο καθένας από αυτούς δεν διαπράττει με την ανάληψη ποσών υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία σε βάρος της περιουσίας ή με ζημία άλλων (ΑΠ 1204/2007 ΕλλΔνη 49- 1689, ΑΠ 5901/1998 ΕλλΔνη 40.148, ΑΠ 313/1999 ΕλλΔνη 40.1366, ΑΠ 246/1992 ΕλλΔνη 34-1311). Ακολούθως, η σχέση που συνδέει τους δικαιούχους μπορεί να είναι σύμβαση εντολής, βάσει της οποίας ο εντολέας ορίζει και άλλον ως συνδικαιούχο, αναθέτοντας του, απλώς προς διευκόλυνση του, να προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες σχετικές με την κίνηση του λογαριασμού και τα χρήματα, τα οποία έχει καταθέσει σ’ αυτόν. Σ’ αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι περί εντολής διατάξεις (άρθρα 713 επ. ΑΚ) και ο εντολέας, εφόσον προβλέφθηκε ότι οι εντολοδόχος δεν θα προβαίνει σε αναλήψεις χωρίς προηγούμενη συγκεκριμένη εντολή του, έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον αναλαβόντα την κατάθεση συνδικαιούχο του λογαριασμού ολόκληρο το ποσό του (βλ. (ΑΠ 1204/2007, ΑΠ 1550/2007, ΕφΔωδ 179/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ενάγων με την από 30-05-2013 δεύτερη κρινόμενη αγωγή του ισχυρίζεται ότι κατά της εναγομένης – ενάγουσας άσκησε την από 07-11-2011 αγωγή του με την οποία ζητούσε :

α) ν’ αναγνωρισθεί η συμβολή του κατά 1/3 στην επαύξηση της περιουσίας της εναγομένης,

β) να υποχρεωθεί αυτή να της καταβάλει το ποσό των 236.311,33 ευρώ,

γ) να υποχρεωθεί η εναγομένη να του αποδώσει κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, το ποσό των 305.249,93 ευρώ που αντιστοιχούσε σε ποσό τραπεζικής κατάθεσης,

δ) να υποχρεωθεί η εναγομένη να του αποδώσει κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, αυτούσιες 48 λίρες Αγγλίας, άλλως σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η αυτούσια απόδοση, να του καταβάλει ως αποζημίωση το χρηματικό ποσό των 15.485,76 ευρώ,

ε) επικουρικά να αναγνωρισθεί ότι συνέβαλε και στην αύξηση της κινητής περιουσίας της εναγομένης για τα αμέσως πιο πάνω αποκτήματα (ποσό τραπεζικής κατάθεσης και λίρες), κατά ποσοστό 1/3 και να υποχρεωθεί η εναγομένη να του καταβάλει το ποσό της συμβολής του στην επαύξηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της που ανέρχεται σε 343.238,27 ευρώ.

Ότι η αγωγή του αυτή συνεκδικάσθηκε με την από 11-06-2010 αντίθετη αγωγή της εναγομένης, επί των οποίων εκδόθηκε η με αρ. 6039/2012 μη οριστική απόφαση, η οποία ως προς τα αιτήματα περί απόδοσης του ποσού των 305.294,93 ευρώ (ύψος τραπεζικής κατάθεσης) και των 48 λιρών Αγγλίας, έκρινε αυτά απαράδεκτο λόγω αοριστίας. Ότι με την δεύτερη αυτή κρινόμενη αγωγή του και προς θεραπεία της αοριστίας, ισχυρίζεται ειδικότερα ότι στις 03-01-2006 η εναγόμενη ανέλαβε από τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας …/ Κατάστημα Γλυφάδας όλες τις καταθέσεις του ύψους 262.588,00 ευρώ, δυνάμει τραπεζικής επιταγής σε διαταγή της. Ότι το σύνολο των χρημάτων αυτών προήρχοντο αποκλειστικά από τα δικά του εισοδήματα. Ότι επίσης η μητέρα του τού είχε παραδώσει 8 χρυσές λίρες Αγγλίας παλαιάς κοπής και ότι το έτος 1987 αγόρασε άλλες 40 χρυσές λίρες τις οποίες είχε στην κατοικία του. Ότι τον Ιούνιο του έτους 2017, οπότε η εναγομένη αποχώρησε οριστικά από τη συζυγική οικία, συναποκόμισε παράνομα και τις 48 λίρες, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν κυρία αυτών.

Με βάση το ιστορικό αυτό, όπως ειδικότερα αναλύεται στην αγωγή, ζητεί:

α) να υποχρεωθεί η εναγομένη να του αποδώσει κατά τις διατάξεις περί σύμβασης κοινού τραπεζικού λογαριασμού, άλλως επικουρικά περί αδικοπραξιών, άλλως επικουρικότερα, περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, το ποσό των 262.588 ευρώ, άλλως επικουρικά το ήμισυ αυτού, εντόκως από την ημερομηνία ανάληψης, άλλως από την επίδοση της από 07-11-2011 αγωγής, άλλως από την επίδοση της υπό κρίση (δεύτερης) αγωγής και

β) να υποχρεωθεί η εναγομένη, κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, να του αποδώσει το ποσό των 48 λιρών Αγγλίας, άλλως σε περίπτωση που είναι αδύνατη η αυτούσια απόδοση, να του καταβάλει ως αποζημίωση το ποσό των 15.485,76 ευρώ, εντόκως από την αφαίρεση τους, άλλως από την απόδοση της από 07-11-2011 προγενέστερης αγωγής.

Επικουρικώς δε ζητεί, κατά τις διατάξεις περί αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, ν’ αναγνωρισθεί ότι συνέβαλε στην αύξηση της ως άνω αναφερόμενης κινητής περιουσίας της εναγομένης κατά 1/3, ήτοι κατά το ποσό των 106.926,89 ευρώ, το οποίο και πρέπει να υποχρεωθεί να του καταβάλει, εντόκως από την επίδοση της από 07-11-2011 αγωγής τέλος να καταδικασθεί η εναγομένη στα δικαστικά του έξοδα.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη ως προς την αξίωση που αφορά στην ανάληψη εκ μέρους της εναγομένης, του ως άνω ποσού από τον κοινό τραπεζικό τους λογαριασμό, στις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, ενώ μη νόμιμη είναι η επικουρική βάση, η οποία επιχειρείται να θεμελιωθεί στις περί αδικοπραξιών διατάξεις, καθώς και η επικουρικότερη βάση που τείνει να στηριχθεί στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, αφού σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην μείζονα σκέψη ο καθένας από τους συζύγους δε διαπράττει με την ανάληψη ποσών, υπεξαίρεση ούτε γίνεται πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία σε βάρος της περιουσίας ή με ζημία του άλλου.

Η έτερη αξίωση του, ήτοι απόδοσης των 48 χρυσών λιρών Αγγλίας είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299 και 914 ΑΚ. Τέλος, η επικουρική βάση της αγωγής ως προς και τα δύο αιτήματά, ήτοι επαύξησης της περιουσίας της εναγομένης κατά τα ως άνω ποσά, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 1400 ΑΚ. και 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. Το με κωδικό ηλεκτρονικού παράβολου … και …/30-07-2017).

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, τα με αρ. …/2012 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου, την με αρ. …/2017 έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τις με αρ. …,…,… και …/2012, …, …, … και …/2017 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών, …, τις με αρ…., … και … /2012 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Νάξου …, με επιμέλεια της ενάγουσας – εναγομένης, τις με αρ. …, …, …, …, …, …/2012 και …/03-05- 2017, ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών …, με επιμέλεια του ενάγοντος – εναγομένου καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στην Αθήνα, στις 21-01-1979, από τον οποίο απέκτησαν δύο ενήλικα ήδη τέκνα. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και ο μεταξύ τους γάμος λύθηκε δυνάμει της με αρ. 4101/2009 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, η οποία κατέστη αμετάκλητη στις 20-04-2010.

 

Ο εναγόμενος – ενάγων, κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου της με την ενάγουσα – εναγομένη είχε στην πλήρη κυριότητα του τα εξής ακίνητα :

α) ποσοστό 8,33% εξ αδιαιρέτου ενός μη αρδευομένου αγροτεμαχίου, ευρισκόμενου στη θέση «Φακαλώνα» της Κοινότητας/Δήμου Στάνου Αιτωλοακαρνανίας,

β) ποσοστό 8,33% εξ αδιαιρέτου ενός μη αρδευομένου αγροτεμαχίου εκτάσεως 3.500 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αμπέλια» της ίδιας ως άνω κοινότητα,

γ) ποσοστό 8,33% ενός μη αρδευομένου αγροτεμαχίου, εκτάσεως 18.000 τ.μ. ευρισκομένου στη θέση «Ψείρα» της ίδιας ως άνω κοινότητα,

δ) ποσοστό 8,33% εξ αδιαιρέτου ενός με αρδευομένου αγροτεμαχίου εκτάσεως 6.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Στενό» της ίδια ως άνω κοινότητα,

ε) ποσοστό 8,33% εξ αδιαιρέτου ενός μη αρδευομένου αγροτεμαχίου, εκτάσεως 2.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Βίγλα» της ίδιας ως άνω κοινότητα,

στ) ποσοστό 6,25% εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, εκτάσεως 300 τ.μ. που βρίσκεται εντός οικισμού της ίδιας ως άνω κοινότητας και ζ) ποσοστό 6,25% εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, εκτάσεως 420 τ.μ., που βρίσκεται εντός οικισμού της ίδιας ως άνω κοινότητας μετά ισογείου χώρου επιφάνειας 60 τ.μ.

 

Αντίστοιχα, η εναγομένη – ενάγουσα, κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου της με τον ενάγοντα – εναγόμενο είχε στην πλήρη κυριότητα της τα εξής ακίνητα :

α) ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου, επιφάνειας 1.346 τ.μ. ευρισκόμενου στο Δήμο Παλλήνης στη θέση «Κάτω Χαρβάτι» ή «Μπακαλόπουλο”,

β) ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου ενός ισογείου καταστήματος μετά της υπάρχουσας αποθήκης, εμβαδού εκάστου καταστήματος που βρίσκεται στη Νάξο,

γ) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος υψούν της στέγης του ισόγειο ορόφου μετά του δικαιώματος πλήρους και αποκλειστικής χρήσεως του κλιμακοστασίου, που βρίσκεται στη θέση «ΧΡΙΣΤΟΣ» στην Νάξο,

δ) ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου ενός αγρού που βρίσκεται στη θέση «ΠΟΛΥΧΝΙ» της περιφέρειας της κοινότητας Σαγκρίου, τέως Δήμου Βίβλου, εκτάσεως 21/2 στρεμμάτων,

ε) ποσοστό 25 % εξ αδιαιρέτου ενός περιβολιού με διάφορα καρποφόρα δέντρα, που βρίσκεται στη Νάξο,

στ) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου μίας οικίας που βρίσκεται στην κοινότητα Χαλκείου Νάξου,

ζ) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ενός δωματίου ασκεπούς που επέχει θέση οικοπέδου μίας οικίας που βρίσκεται στην κοινότητα Χαλκείου Νάξου,

η) ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ενός μικρού περιβολιού που βρίσκεται στη θέση ΒΡΥΣΗ πλησίον του χωριού Τρίποδες της ομώνυμης κοινότητας, τέως Δήμου Βίβλου Νάξου, καλούμενο «ΚΑΡΥΑ”,

θ) ποσοστό 33,33 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου (παλαιού ελαιοτριβείου) εκτάσεως 36 τ.μ. που βρίσκεται στην ίδια ως άνω τοποθεσία,

ι) ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου μίας διώροφης οικίας που βρίσκεται στην ίδια ως άνω τοποθεσία,

ια) ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός περιβολιού με κυτρόδεντρα που βρίσκεται επίσης στην αυτή ως άνω τοποθεσία και

ιβ) ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού καλούμενου «ΕΞΩ ΖΑΧΑΡΙΑ» που βρίσκεται στη θέση «ΠΛΑΚΑ» της αυτής ως άνω τοποθεσίας.

 

Κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, ο εναγόμενος – ενάγων επαύξησε την περιουσία του με την απόκτηση της κυριότητας των κάτωθι ακινήτων, την οποία εξακολουθούσε να διαθέτει και κατά την αμετάκλητη λύση του γάμου :

α) ποσοστό 60% της ψιλής κυριότητας και 100% της επικαρπίας, μίας ημιτελούς μεζονέτας, η οποία έχει αναγερθεί επί οικοπέδου, ως κάθετη ιδιοκτησία με αναλογία στο οικόπεδο 50%, που βρίσκεται στη Βούλα Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο 244, επί της διασταυρώσεως των οδών Κρήμνης και Καστελόριζου επί της οποίας φέρει τον αριθμό 53, η αξία του οποίου, κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, ανερχόταν στο ποσό των 170.000,00 ευρώ,

β) ποσοστό 52% εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου (πριν αγροτεμάχιο) που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, στη συμβολή των οδών Περγάμου και Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου στη συνέχεια ανεγέρθηκε τριώροφη οικοδομή καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος), η οποία είναι ημιτελής, ήτοι έχουν εκτελεσθεί όλες οι εργασίες σκυροδέματος καθώς και οι εξωτερικές τοιχοποιίες, η αξία του οποίου, κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο ανέρχονταν στο ποσό των 435.000,00 ευρώ,

γ) ένα οικόπεδο (Ν3) στο Άνω Κουφονήσι του νομού Κυκλάδων, επιφάνειας 920,50 τ.μ., αξίας 25.000,00 ευρώ,

δ) ένα οικόπεδο (Ν11) εντός του οικισμού Κουφονησίων Κυκλάδων, επιφάνειας 913, 46 τ.μ., αξίας 35.000,00 ευρώ,

ε) ένα οικόπεδο (Ν2) εντός του οικισμού Κουφονησίων, επιφάνειας 867,77 τ.μ., αξίας, 35.000,00 ευρώ,

στ) ένα οικόπεδο (Ν6) εντός του οικισμού Κουφονησίων, επιφάνειας 976,38 τ.μ., αξίας 30.000,00 ευρώ,

ζ) 250/1000 ενός οικοπέδου στο Άνω Κουφονήσι, επί του οποίου ανεγέρθησαν συνολικά 8 ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, ήτοι μία γκαρσονιέρα και ένα stoudios στο υπόγειο, τρεις μεζονέτες στο ισόγειο – υπόγειο, ένα διαμέρισμα και ένα stoudios στον Ά όροφο, αξίας 163.000,00 ευρώ.

 

Επίσης ο εναγόμενος – ενάγων τον Απρίλιο του έτους 2001 απέκτησε ένα σκάφος αναψυχής μήκους 5,90 μ. το οποίο φέρει το όνομα «ΤΥΧΗ» και διαθέτει δύο μηχανές YAMAHA, αξίας, κατά τον κρίσιμο χρόνο, 25.000,00 ευρώ, καθώς ακόμη και δύο πίνακες ζωγραφικής του …, ένα πίνακα ζωγραφικής του …, μία μεταξοτυπία του … και ένα μεικτό έργο του …, συνολικής αξίας, 8.000,00 ευρώ.

Η αξία της οικοσκευής δεν συνυπολογίζεται, ο εναγόμενος – ενάγων, πριν τον κρίσιμο χρόνο, παραχώρησε στην μία του κόρη, γεγονός που δεν αμφισβητείται ρητώς από την ενάγουσα. Ο ισχυρισμός του ενάγοντος – εναγομένου ότι από την τελική περιουσία του πρέπει ν’ αφαιρεθεί η αξία του ποσοστού συγκυριότητας του στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Άνω Κουφονήσι μετά των ανεγερθέντων επ’ αυτού ανεξάρτητων διαμερισμάτων, αφού διαμερίσματα αυτά ανεγέρθησαν μετά τη διάσπαση της έγγαμης σχέσης είναι απορριπτέος, αφού για τον υπολογισμό της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας που υφίσταται κατά το χρόνο της αμετάκλητης απόφασης της λύσης του γάμου. Ήτοι η αξία της συνολικής του περιουσίας του εναγομένου, μη συμπεριλαμβανομένης της αξίας της συμμετοχής του στην, συσταθείσα το έτος 2002, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «… ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ανέρχεται στο ποσό των 926.000,00 ευρώ.

Από το ποσό όμως αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το παθητικό, ήτοι το ανεξόφλητο, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ποσό δανείων που έλαβε ο εναγόμενος από την Τράπεζα … και Τράπεζα …, συνολικού ύψους 197.864,6 (157.490,82 + 40.373,78 αντίστοιχα) ευρώ, ώστε η αξία της τελικής περιουσίας του ανέρχεται σε 728.135,40 ευρώ.

Αντίστοιχα, η εναγόμενη – ενάγουσα, κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, απέκτησε την κυριότητα των κάτωθι ακινήτων, την οποία εξακολουθούσε να διαθέτει και κατά την αμετάκλητη λύση του γάμου :

α) ποσοστού 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού επιφάνειας 4.245 τ.μ. στο Σαγκρί Νάξου, αξίας 15,000,00 ευρώ,

β) ενός αγροτεμαχίου που ονομάζεται «ΠΑΡΤΙΔΙΑ”, επιφανείας 4.400 τ.μ., που βρίσκεται επίσης στη θέση «ΠΟΛΙΧΝΙ» ή «ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ» του δημοτικού διαμερίσματος Σαγκρίου Νάξου, όπου ανεγέρθηκε συγκρότημα τριών διώροφων κατοικιών, με 14 συνολικά οριζόντιες ιδιοκτησίες, ευρισκόμενο στα στάδιο των εργασιών, αξίας 335.000,00 ευρώ, γ) 50% της επικαρπίας του όλου ακινήτου (οικόπεδο μετά κτίσματος) μίας κάθετης ιδιοκτησίας επιφάνειας 348 τ.μ. στην οδό … … στη Βούλα Αττικής, το οποίο δεν έχει κάποια εμπορική αξία. Επίσης απέκτησε έναν πίνακα ζωγραφικής του …, αξίας 2.000,00 ευρώ καθώς και ένα ΕΙΧ αυτοκίνητο, μάρκας VOLKSVAGEN GOLF, 1.400 κ.ε, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2000 και αξίας 2.000,00 ευρώ.

Συνεπώς, η περιουσία της εναγομένης – ενάγουσας, διαρκούντος του γάμου της με τον ενάγοντα – εναγόμενο, αυξήθηκε κατά το ποσό των 354.000,00 ευρώ.

Αποδείχθηκε ότι οι αντίδικοι λίγο μετά την τέλεση του γάμου τους εγκαταστάθηκαν στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του εναγομένου – ενάγοντος, όπου η μεν ενάγουσα – εναγόμενη, πολιτικός μηχανικός, τοποθετήθηκε στο Πολεοδομικό γραφείο Τριχωνίδας, ενώ ο πρώην σύζυγός της, μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος μηχανικός, δραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και εργολήπτης δημοσίων έργων, αναλαμβάνοντας μελέτες και κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών έργων, επιβλέψεις λειτουργίας και συντήρησης εργοστασίων, ενώ παράλληλα ασκούσε και εμπορική δραστηριότητα, ασχολούμενος με την εμπορία εξοπλισμού πυροπροστασίας, ειδών εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και μονωτικών υλικών.

Το έτος 1985 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα, όπου η ενάγουσα – εναγομένη τοποθετήθηκε στο Πολεοδομικό γραφείο Αργυρούπολης, ενώ ο ενάγων – εναγόμενος, αφού εργάσθηκε για δύο έτη στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στη συνέχεια παραιτήθηκε και ασχολήθηκε αποκλειστικά στον τομέα της ανάληψης δημοσίων έργων, ενώ το έτος 2002 συνέστησε, κατά μετατροπή της ατομικής του επιχείρησης, την ως άνω αναφερόμενη ανώνυμη τεχνική εταιρεία.

Τα εισοδήματα της ενάγουσας – εναγομένης από το έτος 1975 έως το έτος 2005, συμπεριλαμβανομένων των μισθών της, των μισθωμάτων από την εκμίσθωση ακινήτου της στη Νάξο (από το 1979 έως το 1997), του τιμήματος που εισέπραξε από πώληση ακινήτου της επίσης στη Νάξο, αφαιρουμένου του παρακρατηθέντος φόρου, ύψους 31.446,95 ευρώ, ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 272.161,32 ευρώ. Επιπλέον, η ενάγουσα-εναγομένη διαρκούντος του γάμου της επένδυσε μέρος των εισοδημάτων της σε αμοιβαία κεφάλαια, αγορά εντόκων γραμματίων κλπ., οι οποίες (επενδύσεις) της απέφεραν σημαντικά κέρδη, όπως τούτο άλλωστε αναφέρει και ο εναγόμενοςενάγων στην από 18-04-2006 (ήτοι σε ανύποπτο χρόνο) εξώδικη δήλωση του προς την πρώην σύζυγό του, το ύψος των οποίων (κερδών) δεν διακριβώθηκε επακριβώς από την ακροαματική διαδικασία, λαμβανομένων όμως υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας και της περιουσίας που αυτή απέκτησε, προσδιορίζεται στο ποσό των 120.000,00 ευρώ τουλάχιστον. Δεν αποδείχθηκε ότι αυτή, διαρκούντος του γάμου της, είχε λάβει οικονομική βοήθεια από τους συγγενείς της, όπως διατείνεται με την αγωγή της. Άλλωστε η οικονομική κατάσταση, τόσο η δική της όσο και του πρώην συζύγου της, από την αρχή ακόμη του έγγαμου βίου τους, ήταν τέτοια που δεν έχρηζε οικονομικής βοήθειας.

Αντίστοιχα, για τα έτη 1979 έως το 2006, τα εισοδήματά του ενάγοντος- εναγομένου από την επαγγελματική του δραστηριότητα και τις αποδόσεις κεφαλαίων (αμοιβαία κεφάλαια, προθεσμιακοί λογαριασμοί, ρέπος, μετοχές κλπ) ανήλθαν στο ποσό των 2.014.980,93 ευρώ. Οι δαπάνες στις οποίες προέβη αυτός για αγορές οικοπέδων και κινητών (αυτοκινήτων, φουσκωτού σκάφους), ανήλθαν σε 768.784,49 ευρώ, ενώ για την ανέγερση των οικοδομών του, στο ποσό των 412.424,28 ευρώ.

Η ως άνω αύξηση της περιουσίας του καθενός εκ των πρώην συζύγων, προήλθε εξ αποκλειστικών δικών του εισοδημάτων, όπως τούτο με σαφήνεια κατέθεσε ο μάρτυρας του ενάγοντος -εναγομένου που εξετάσθηκε στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση των προηγούμενων (μετ’ απόδειξη) αγωγών και προκύπτει αναμφισβήτητα από το περιεχόμενο της ίδιας ως άνω (από 18-04-2006) εξώδικης δήλωσης του. Εξάλλου με βάση τα εισοδήματα της ενάγουσας-εναγομένης, τα ήταν οποία σαφώς υποδεέστερα των εισοδημάτων του αντιδίκου της, σε συνδυασμό με την ανωτέρω αποκτηθείσα αξιόλογη ακίνητη περιουσία και τη συμμετοχή της στις οικογενειακές ανάγκες, δεν θα μπορούσε αντικειμενικά να έχει συμβάλλει και στην απόκτηση της περιουσίας του πρώην συζύγου της. Ο ισχυρισμός της ότι διαρκούντος του γάμου της, διέθεσε στον ενάγονταεναγόμενο το ποσό των 60.000,00 ευρώ περίπου, δεν αποδείχθηκε. Άλλωστε η ίδια η μάρτυρας της, εξεταζόμενη στο ακροατήριο, κατέθεσε ότι ο ενάγων-εναγόμενος, αποκόμιζε πολλά χρήματα και συνεπώς το δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι ο τελευταίος δεν είχε ανάγκη οικονομικής βοήθειας. Πέραν της έλλειψης οιασδήποτε συμβολής εκάστου των διαδίκων στην περιουσία του άλλου με παροχή χρημάτων, αποδείχθηκε και έλλειψη συμβολής με παροχή υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι αμφότεροι οι διάδικοι, εισέφεραν στις οικογενειακές δαπάνες, το ύψος των οποίων δε διακριβώθηκε επακριβώς, αναλόγως των οικονομικών τους δυνάμεων, όπως τούτο σαφώς συνάγεται από την με αρ. …/2012 ένορκη βεβαίωση που έδωσε η κόρη των αντιδίκων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ενάγουσα-εναγομένη κατέβαλε τη δαπάνη της οικιακής βοηθού, του κηπουρού, των κατ’ οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων των παιδιών τους, του σούπερ μάρκετ κλπ., ενώ αντίστοιχα ο ενάγων – εναγόμενος κατέβαλε τη δαπάνη λογαριασμών ΔΕΚΟ, ψυχαγωγίας, ταξιδιών, ιδιωτικής εκπαίδευσης των τέκνων του, ένδυσης κλπ. Αμφότεροι οι πρώην σύζυγοι, διατείνονται ότι παρείχαν και προσωπική εργασία στη συζυγική οικία. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, οι υπηρεσίες που παρείχαν δεν υπερέβαιναν το όριο της, από τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ, υποχρέωσης τους προς συνεισφορά στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών τους.

Ειδικότερα αναφορικά με την ενάγουσα-εναγομένη, η δική της συνεισφορά συνίσταντο, στην επιμέλεια του συζυγικού οίκου εν γένει, σε κανένα δε χρονικό σημείο της έγγαμης συμβίωσης της, αυτή (συνεισφορά) δε ξεπέρασε το μέτρο των δυνάμεων της, καθόσον βοηθούνταν στις οικιακές εργασίες από οικιακή βοηθό και κηπουρό, ενώ για τη μελέτη των τέκνων της είχε προσλάβει καθηγητές που τους παρέδιδαν μαθήματα κατ’ οίκον. Επίσης δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα-εναγομένη, βοήθησε επαγγελματικά τον πρώην σύζυγό της και τούτο διότι οι μεταξύ τους σχέσεις είχαν διαρραγεί δέκα πέντε (15) τουλάχιστον χρόνια πριν το έτος 2006, οπότε και διασπάσθηκε η έγγαμη σχέση (βλ. περιεχόμενο της ίδιας ως άνω ένορκης βεβαίωσής της κόρης των διαδίκων), και συνεπώς, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας δεν θα μπορούσε να στηρίξει αυτόν είτε ψυχολογικά, είτε ηθικά, είτε επαγγελματικά. Άλλωστε, ο ενάγων – εναγόμενος, όπως ήδη προαναφέρθηκε είναι μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος και κατά μεν τα πρώτα χρόνια της έγγαμης ζωής του, εκπονούσε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, στη συνέχεια δε αναλάμβανε δημόσια έργα, στα πλαίσια των οποίων συνεργαζόταν στενά με τον πολιτικό μηχανικό … και ως εκ τούτου δεν έχρηζε επαγγελματικής βοήθειας από την ενάγουσα-εναγομένη της οποίας το επαγγελματικό αντικείμενο περιορίζονταν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι αυτή, ειδικά τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, παρείχε επαγγελματικές συμβουλές, ή συνέδραμε στην εύρεση του οικοπέδου στη Βούλα Αττικής, δε συνιστά άνευ ετέρου συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του, αφού η συνδρομή της αυτή ήταν περιστασιακή και όχι συστηματική και ουσιαστική, σε καμία δε περίπτωση δεν υπερέβαινε το επιβαλλόμενο όριο.

Αντίστοιχα όμως ούτε ο ενάγων- εναγόμενος προσέφερε προσωπικές υπηρεσίες πλέον του αναγκαίου μέτρου, αφού ο ίδιος, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας μάλιστα μεγάλα δημόσια έργα, επιπροσθέτως δε, δραστηριοποιούμενος και με τα κοινά, απουσίαζε πολλές ώρες από την οικία του και ως εκ τούτου υφίστατο αντικειμενική αδυναμία να παρέχει υπηρεσίες πέραν των επιβαλλόμενων, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι είχε την ουσιαστική επίβλεψη της ανέγερσης της οικοδομής της εναγόμενης – ενάγουσας στη Νάξο. Πρέπει να σημειωθεί πως ο ισχυρισμός του εναγομένου – ενάγοντος, ότι δηλαδή συνεισέφερε και με την παροχή της οικογενειακής στέγης, στη Βούλα Αττικής, την οποία αποτιμά στο ποσό των 46.400 ευρώ, το οποίο θα έπρεπε να καταβάλουν ως μίσθωμα, είναι απορριπτέος, αφού αυτή (παροχή στέγης) συνιστά συνεισφορά του στα οικογενειακά βάρη.

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, δοθέντος ότι δεν αποδείχθηκε οιαδήποτε συμβολή εκάστου των διαδίκων στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου, πρέπει αμφότερες οι αγωγές ν’ απορριφθούν ως ουσία αβάσιμες.

Περαιτέρω, όσον αφορά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας- εναγομένης που εμπεριέχονται στην δεύτερη κρινόμενη αγωγή της, πρέπει να σημειωθεί ότι ανεξαρτήτως της αξίας της εταιρίας του εναγομένου, η ενάγουσα – εναγομένη, με την ίδια ως άνω αιτιολογία, δε συνέβαλλε καθοιονδήποτε τρόπο στην επαύξηση της περιουσίας του αντιδίκου της καθ’ο μέρος αφορά στην αξία συμμετοχής του στην συσταθείσα το έτος 2002 προαναφερόμενη εταιρία και συνεπώς πρέπει και αυτή η αγωγή ν’ απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Αναφορικά με τη δεύτερη κρινόμενη αγωγή του ενάγοντος – εναγομένου, ήτοι ότι η πρώην σύζυγός του, στις 03-01-2006 ανέλαβε από κοινό τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας … τις καταθέσεις του, ποσού 262.588,00 ευρώ, το σύνολο του οποίου προέρχονταν από δικά του αποκλειστικά χρήματα, καθώς και 48 χρυσές λίρες Αγγλίας λεκτέα τα εξής : η εναγομένη – ενάγουσα είχε προβεί στο άνοιγμα του με αρ. … τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας …/ κατάστημα Γλυφάδας, στον οποίο είχε τεθεί ως συνδικαιούχος ο ενάγων – εναγόμενος. Κατά την 03- 01-2006 το υπόλοιπο του λογαριασμού ανέρχονταν στο ποσό των 262.588,00 ευρώ, το οποίο και ανέλαβε η εναγομένη – ενάγουσα, δυνάμει της με αρ. … τραπεζικής επιταγής σε διαταγή της. Όμως, τα χρήματα αυτά προέρχονταν αποκλειστικά από τα εισοδήματα της, ο δε ενάγων- εναγόμενος για τυπικούς – πρακτικούς και μόνο λόγους είχε τεθεί ως συνδικαιούχος. Τούτο σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο της αυτής ως άνω εξώδικης δήλωσης του, στην οποία ο ίδιος αναφέρει ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της πρώην συζύγου του, ακόμη και εκείνοι που είχαν συνδικαιούχο αυτόν, προέρχονταν αποκλειστικά από δικά της εισοδήματα, στη διαχείριση των οποίων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «ουδέποτε ανακατεύτηκε». Άλλωστε, εάν πράγματι ο ισχυρισμός του ήταν αληθής, τότε με βεβαιότητα ο ενάγων-εναγόμενος θα ανέφερε τούτο στην εξώδικη δήλωσή του, ζητώντας την απόδοσή του ποσού αυτού, δοθέντος ότι αυτή (εξώδικη δήλωση) συντάχθηκε δύο μήνες μετά την ανάληψη του εκ μέρους της εναγομένης -ενάγουσας.

Τέλος, από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων – εναγόμενος είχε στην κατοχή του σαράντα οκτώ (48) χρυσές λίρες Αγγλίας, πολύ περισσότερο δε ότι αυτές περιήλθαν στην κατοχή της ενάγουσας – εναγομένης, δοθέντος ότι ο μάρτυράς του ασαφώς και αόριστα κατέθεσε. Συνεπώς πρέπει και η δεύτερη κρινόμενη αγωγή του ν’ απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη και κατά την επικουρική βάση (αξίωσης συμμετοχής), αφού όπως προαναφέρθηκε ο ενάγων δε συνέβαλλε καθοιονδήποτε τρόπο στην απόκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου (ποσού τραπεζικού λογαριασμού).Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει και οι τέσσερις αγωγές να απορριφθούν και να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, διότι η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

Τέλος, δεδομένου ότι η διάταξη του άρθρου 206 ΚΠολΔ ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο δικαστής μπορεί ύστερα από αίτηση ενός διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως να διατάξει να διαγραφούν από τα δικόγραφα ή τις προτάσεις των διαδίκων εξυβριστικές ή άλλες ανάρμοστες φράσεις, η οποία (διάταξη) εφαρμόζεται αναλογικά και για αντίστοιχες διαγραφές από τα πρακτικά (βλ. Βασίλη Βαθρακοκοίλη, Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανάλυση κατ’ άρθρο , τόμος Θ’ συμπληρωματικός, Αθήνα 2011), πρέπει στην προκειμένη περίπτωση για λόγους ευπρέπειας να διαγράφει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά η φράση “Βρε κτήνος δέρνεις αυτήν την κοπέλα” που αναγράφεται στην τελευταία σειρά της 7ης σελίδας των πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης της 29ης-05-2017ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις αναφερόμενες στο σκεπτικό αγωγές.Απορρίπτει αυτές.Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.Διατάσσει τη διαγραφή από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της φράσης “Βρε κτήνος δέρνεις αυτήν την κοπέλα” που αναγράφεται στην τελευταία σειρά της 7ης σελίδας των πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης της 29ης-05-2017ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 25-06-2018 Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13-07-2018.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Πολιτική απορρήτου

1. Γενικά

H ΕΤΑΙΡΙΑ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη σχετική ελληνική νομοθεσία (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να του ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθεί προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εγγράφεται στις υπηρεσίες της, καθώς και όταν προχωρά σε παραγγελία ως μη εγγεγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκτέλεση της διαδικτυακής πώλησης και ενημέρωσης του ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με αυτή.

2. Πότε συλλέγονται Πληροφορίες

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει πέντε τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1)στοιχεία που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δίνει κατά την εγγραφή του ως ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, (2)στοιχεία που ο χρήστης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την ΕΤΑΙΡΙΑ, (3)στοιχεία που ο χρήστης δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4)στοιχεία που ο χρήστης δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet, (5)στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα ζητηθεί από τον ΧΡΗΣΤΗ το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του, τα στοιχεία και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία, διεύθυνση, επαγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η ΕΤΑΙΡΙΑ κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ (iv) ειδικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την ΕΤΑΙΡΙΑ στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apostolakislaw.com. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης, η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση από το ηλεκτρονικό περιβάλλον της εκάστοτε Τραπέζης. Ρητώς δε αποσαφηνίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης από τον ΧΡΗΣΤΗ πιστωτικής κάρτας. Οποιοδήποτε έτερο δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη, παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΙΑ απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία του ΧΡΗΣΤΗ χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

3. Χρήση των δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αποκλειστικώς για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπληρώση του επιδιωκόμενου σκοπού. Θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή του για μια άλλη χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Στην εξαιρετική περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, τα οποία επεξεργάζεται έπειτα με τη συγκατάθεσή του, για σκοπούς έτερους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη εν λόγω συγκατάθεση, δεσμεύεται να ενημερώσει τον ΧΡΗΣΤΗ εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του, θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο κατόπιν σχετικής αδείας του.

4. Χρήση των δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης

Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ενδέχεται να αποστέλλονται στον ΧΡΗΣΤΗ μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την ΕΤΑΙΡΙΑ, και τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν τον ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει δηλωθεί κατά την παραγγελία από τον ΧΡΗΣΤΗ, γίνεται με σκοπό να τον ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει δώσει την προηγούμενη ρητή κι ελεύθερη συγκατάθεσή του. Αναφορικά για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει λάβει από τον ΧΡΗΣΤΗ στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, για να του παρέχει υλικά μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχει ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως τον ενδιαφέρουν. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή ή και μέσα από το λογαριασμό του να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω email ή sms. Μπορεί επίσης, να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνει ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ καλείτε να ακολουθήσει τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.

5. Νομικές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών της και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

6. Cookies

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας κάνοντας χρήση ορισμένων τεχνολογιών όπως π.χ. cookies. Tα cookies είναι μικρά αρχεία text files), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του ΧΡΗΣΤΗ, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ για να παρέχονται πληροφορίες στο ΧΡΗΣΤΗ, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και επιτρέπουν να του παρουσιάζεται διαφημιστικό κι επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Είναι δε απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα, ενώ ρητώς αναφέρεται ότι δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ. Ωστόσο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορεί να απορρίψει τη χρήση cookies. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες, εάν επιλεγεί η μη χρησιμοποίησή τους.
 • α. Αναγκαία Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών της, ενώ χωρίς αυτά η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να προσφέρει ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • β. Cookies λειτουργικότητας, τα οποία θυμούνται τις προτιμήσεις του ΧΡΗΣΤΗ κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, ώστε η ΕΤΑΙΡΙΑ να μπορεί να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση των ανααγκών του ΧΡΗΣΤΗ.
 • γ. Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Επιτρέπουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ να δει ποιες σελίδες επισκέπτονται οι ΧΡΗΣΤΕΣ πιο συχνά, την ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και, ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.
 • δ. Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με τον ΧΡΗΣΤΗ και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες του, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης βοηθούν την ΕΤΑΙΡΙΑ στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών της καμπανιών.
 • ε. Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και δίνουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ τη δυνατότητα να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που προσφέρεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη των ΧΡΗΣΤΩΝ για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει να εξαιρεθεί από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας ΕΔΩ. Επίσης μπορεί να ρυθμίσει τον Περιηγητή του (chrome,firefox edge κλπ), να τον ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζει αυτός τη λήψη του ή την απόρριψή του. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων [πατήστε ΕΔΩ], οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες η ΕΤΑΙΡΙΑ συνεργάζεται μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές των ΧΡΗΣΤΩΝ στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα Cookies αυτάδεν ελέγχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Οι ως άνω διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται να έχουν δικούς τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

8. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΙΑ να επεξεργασθεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον ΧΡΗΣΤΗ (“ευαίσθητα δεδομένα”). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα τα οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργασθεί τα ευαίσθητα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αν έχει ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή του, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

9. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα επιτρέπει και προτρέπει τους ΧΡΗΣΤΕΣ της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η ιστοσελίδα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ, η ιστοσελίδα θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι το ίδιο πρόσωπο με το ΧΡΗΣΤΗ. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μέσω τηλεφώνου στο 2111171894 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apostolakislaw.com. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ θα κάνει ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης τους στην ιστοσελίδα εξαρτάται και από τους ίδιους.

10.Τα δικαιώματα των ΧΡΗΣΤΩΝ

Ως υποκείμενο των δεδομένων ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σέβεται τα δικαιώματά του και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις σχετικές ανησυχίες του. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του ΧΡΗΣΤΗΣ που προκύπτουν από τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων:
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του ΧΡΗΣΤΗ, μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα του με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό του.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • (i)Εάν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθευθεί η εν λόγω ακρίβεια.
  • ii) Eάν η επεξεργασία είναι παράνομη και ο ΧΡΗΣΤΗΣ αιτείται τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του.
  • (iii) Eάν η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά τα χρειάζεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ για τη στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • (iv) Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που η ΕΤΑΙΡΙΑ επαληθεύει κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά της υπερισχύουν των δικών του.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΙΑ γι’αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν [αν όχι άμεσα από τον ΧΡΗΣΤΗ), και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει από την ΕΤΑΙΡΙΑ χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για τον ίδιο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως της ζητηθεί.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός του ΧΡΗΣΤΗ, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα μεταφέρει τα δεδομένα της σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί ο ΧΡΗΣΤΗΣ να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να μεταβιβάσει τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα της υποδειχθεί απευθείας από το ΧΡΗΣΤΗ.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • (i)τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
  • (ii)o ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και το ασκεί,
  • (iii)η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, αποσύρει τη συγκατάθεσή του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία,
  • (iv)τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη,
  • (v)για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΙΑ,
  • (vi)ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος και
  • (vii)για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να εναντιωθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λόγω ιδιαίτερης κατάστασή του, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή σε έννομο συμφέρον τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εναντιώνεται στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να υποβάλει καταγγελία προς την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που διαμένει ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

11. Ειδικές επισημάνσεις

 • Χρονική περίοδος: Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει οιοδήποτε σχετικό αίτημά του ΧΡΗΣΤΗ εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός.
 • Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η ΕΤΑΙΡΙΑ να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν αρνηθεί το αίτημα του ΧΡΗΣΤΗ για πρόσβαση, θα τον ενημερώσει για το λόγο της άρνησης αυτής.
 • Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η ΕΤΑΙΡΙΑ να μην είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει τον ΧΡΗΣΤΗ ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά του και να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά του, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν της παρασχεθούν από τον ΧΡΗΣΤΗ πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή του.
 • Aσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του ΧΡΗΣΤΗ: Προκειμένου ο ΧΡΗΣΤΗΣ να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, παρακαλείτε να επικοινωνήσει εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας στο info@apostolakislaw.com

12. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από τον ΧΡΗΣΤΗ εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να της ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να απευθύνει τις ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο info@apostolakislaw.com.

1. In general

In compliance with the provisions of the European Regulation on the Protection of Personal Data and the relevant Greek legislation (as amended and in force), the COMPANY manages the personal data which are submitted by the USER with the utmost care, ensuring in any case their protection and privacy. The USER may browse into the website without being asked of any personal information from the COMPANY, unless expressly otherwise informed by the COMPANY. The COMPANY collects personal data that are disclosed only when the USER is registered at its services, as well as when they proceed to an order as an unregistered USER. In any case, these information are considered as necessary to perform the online purchase and the relevant USER’s update on the proceedings.

2. In which cases are the data collected

The COMPANY collects one type of information about the users: data that the user gives when sending an email via website. The COMPANY makes use of those data provided by the USER while completing their contact form, in order to contact him/her. You have the option to choose whether or not to receive such notifications/newsletters from the COMPANY by sending your request via e-mail to info@apostolakislaw.com.

3. Data’s Use

The COMPANY will use the USER’s personal data solely for the purposes which are hereafter described. No extra or other type of personal data, apart from those that are considered as necessary, are collected or processed, to fulfill its intended purpose. The COMPANY will only use those personal data that are defined in the present Privacy Policy, unless the USER has specifically given its consent to another use of their personal data. In the exceptional case that the COMPANY intends to use the USER’s personal data, which are processed based on their prior consent, for purposes other than those disclosed in the said consent, the COMPANY undertakes to inform the USER in advance and, in cases where the processing is based on the USER’s consent, their personal data will be used for a different purpose only upon their relevant permission.

4. Data’s use for advertising purposes

The COMPANY will not use the USER’s data for advertising purposes unless the USER has given their explicit and free consent. With regard to existing customers, COMPANY may use the email address received from the USER with an existing customer relationship to provide them with marketing materials related to similar products or services that they have previously requested, used or you may be interested. The USER can be deleted at any time or alternatively, they may choose through their account whether or not to receive promotional / promotional material via email or sms. It may also oppose this use at the time of collection and every time they send a message. In order to stop receiving emails for marketing purposes, the USER is proposed to follow the instructions in the e-mail received.

5, Legal obligations

THE COMPANY may need to use and maintain personal data for legal and compliance purposes such as the prevention, detection, or investigation of a crime, prevention of loss, fraud or any other misuse of its services and IT systems. The USER’s personal data may also be used by the COMPANY for internal and external audit requirements, information security purposes, or to protect or enforce its rights, privacy, security, property or other persons.

6. Processing of children’s personal data

The COMPANY will not collect or process personal data of children under the age of 16 unless a parental consent has been given in accordance with applicable local law. If the COMPANY realizes that a child’s personal data was collected in error, they will be deleted without undue delay.

7. Processing sensitive data

In some cases, COMPANY may process special categories of personal data relating to the USER (“sensitive data”). Sensitive data defines personal data that reveal racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, participation in trade unions, genetic data, biometric data to identify a natural person, health or sexual life, or sexual orientation. For example, the COMPANY may process sensitive data that the USER has made public. The COMPANY may also process sensitive data, where appropriate, to support, exercise or defend legal claims. The COMPANY may also process the USER’s sensitive data if they has freely given their explicit and separate consent in a specific context for a particular purpose.

8. Correction, Modification or Deletion of Information/Data

The website allows and encourages its USERS to correct, change, supplement or delete data and information submitted. If the USER chooses to delete an item of information, the website will act to delete this information from the COMPANY’s files immediately. For the USER’s protection and security, the website will attempt to make sure that the person making the changes is the USER. To access, change or delete your personal data to report problems arising from the website’s functioning or make any question please contact via website https://apostolakislaw.com/ or by e-mail at info@apostolakislaw.com Changing or correcting your personal information can also be done through the sign-up page. Please note that the COMPANY will do everything possible to protect the USERS’ password privacy of users, but to protect the site depends on them.

9. USER’S rights

As a data subject, the USER has specific legal rights regarding the personal data collected by him/her. THE COMPANY will respect its rights and deal adequately with their concerns. The following list contains information about the USER’s legal rights of arising from applicable data protection laws:
 • Right to withdraw the consent: Where processing of personal data is based on the USER’s consent, they may withdraw its consent at any time.
 • Right of rectification: The USER may request the COMPANY to correct the inaccurate personal data concerning him or her. THE COMPANY makes reasonable efforts to maintain the personal data held or controlled by her and are used on a continuous basis, accurate, complete, current and related, based on the most up-to-date information available. The USER also has the ability to check and correct their personal data by entering his /her personal account.
 • Right of limitation/restriction: The USER hall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:
  • (i) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
  • (ii) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
  • (iii) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
  • (iv) If the USER has objected to the processing for the period the COMPANY verifies whether its legitimate interests override their own.
 • Right of access: The USER may request information about the personal data the COMPANY holds, including information about the categories of personal data in its possession, process or control, for the purpose they are used, from who they were collected (if not directly by the USER) and to whom they have been disclosed etc. The USER may receive from the COMPANY without charge a copy of their personal data. THE COMPANY reserves the right to charge a reasonable fee for any further copies that may be requested.
 • Right of data portability: Based on a USER’s request, the COMPANY will transfer their data to another controller if technically feasible, provided that the processing is based on the consent of the USER or is necessary for the performance of a contract. The USER, instead of receiving a copy of his or her personal data, he/she may request the COMPANY to transfer the data to another controller, which will be directed to it directly by the USER.
 • Right to erasure: The USER shall have the right to obtain from the COMPANY the erasure of personal data concerning him or her without undue delay in the following cases:
  • (i) personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or processed,
  • (ii) the USER has the right to object to further processing of his or her personal data and exercises it,
  • (iii) the processing is based on the consent of the USER, withdraws its consent and there is no other legal basis for processing,
  • (iv) the personal data has been illegally processed unless processing is necessary,
  • (v) Compliance with a legal obligation that requires processing by the COMPANY,
  • (vi) in particular for legal obligations to perform a task; and
  • (vii) for the support, exercise or defense of legal claims.
 • Right to οbject: The USER may at any time object to the processing of his/hers personal data because of their particular situation, provided that the processing is not based on their own consent but in the COMPANY’s legitimate interest or in the legitimate interest of third parties. In this case, the COMPANY will no longer process the personal data of the USER unless overriding legitimate reasons can demonstrated and a superior interest in processing or supporting, exercising or defending legal claims. If the USER opposes the processing, kindly specify whether the deletion of their personal data or limit the processing by the COMPANY is desired.
 • Right to lodge a Complaint with a supervisory authority: In the event of a suspected violation of applicable privacy laws, the USER may lodge a complaint with the Data Protection Supervisory Authority in particular in the place of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

10. Special highlights

 • Timeframe: The COMPANY will attempt to satisfy any relevant USER’s request within 30 days. However, the time limit may be extended for specific reasons relating to the specific legal entitlement or complexity of the request.
 • Restriction of access: In some cases the COMPANY may not be able to provide access to all or some of the USER’s personal data due to legal provisions. If the COMPANY refuses the USER’s request for access, he/she will be informed on the reasons of this refusal.
 • Non-recognition: In some cases, COMPANY may not be able to search for the USER’s personal data due to the identifiers they provide in their application. In such cases, where the COMPANY cannot identify the USER as the data subject, he is unable to comply with his request to perform his / her legal rights as described in this article unless provided by the USER for additional information which allow it to be identified.
 • Exercise of the USER’s legal rights: In order for the USER to exercise their legal rights, please contact us in writing by e-mail. You can also contact the COMPANY Data Protection Officer (DPO) directly at info@apostolakislaw.com
 

11. Personal data retention

Generally, the COMPANY will delete the personal data collected from the USER if it is no longer necessary to achieve the purposes for which they were originally collected. However, we may be asked to store personal data for a certain time period because of legal provisions. The USER may address questions on data protection and any relevant requests for the exercise of their legitimate rights to the COMPANY’s Data Protection Officer (DPO) at info@apostolakislaw.com
Save settings
Cookies settings