ΠΠρΑθ 2055/2021 Αγωγή διανομής – Αυτούσια διανομή με απονεμητική κατανομή – Προσεπίκληση ενυπόθηκου δανειστή – Παρέμβαση επί εκχώρησης απαίτησης – Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων

ΠΠρΑθ 2055/2021 Αγωγή διανομής – Αυτούσια διανομή με απονεμητική κατανομή – Προσεπίκληση ενυπόθηκου δανειστή – Παρέμβαση επί εκχώρησης απαίτησης – Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων

Διανομή ακινήτων. Αγωγή διανομής. Κρίση ως δίκαιης και συμφέρουσας της διανομής των επικοίνων με απονεμητική κατανομή. Εξίσωση των άνισων μερών με καταβολή χρηματικού ποσού. Παραδεκτή προσεπίκληση ενυπόθηκου δανειστή και εγγράψαντος αναγκαστική κατάσχεση στο επίδικο ακίνητο. Μη απαιτούμενη η εγγραφή της προσεπίκλησης στα βιβλία διεκδικήσεων. Δέσμευση του προσεπικαλούμενου από το δεδικασμένο της επί της αγωγής διανομής απόφασης. Μεταβίβαση επιδίκου. Δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης. Δικαίωμα παρέμβασης του ειδικού διαδόχου. Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Νομιμοποίησή τους ως μη δικαιούχων διαδίκων να ασκήσουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων. Παραδεκτή η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση της επίδικης απαίτησης από την εταιρία απόκτησης απαιτήσεων στην οποία η καθ’ ης η προσεπίκληση την είχε μεταβιβάσει. Σχέση επιγενόμενης αναγκαίας ομοδικίας μεταξύ της κυρίας διαδίκου καθ’ ης η προσεπίκληση και της προσθέτως υπέρ αυτής παρεμβαίνουσας. Δεκτή η αγωγή. Συμψηφισμός των δικαστικών εξόδων κατά το λόγο της συγκυριότητας των διαδίκων.

 

Απόφαση δημοσιευμένη