Ταξιδιωτικά Γραφεία – Ηθική Βλάβη

Απόφαση δημοσιευμένη στη Νομική Βιβλιοθήκη Qualex

ΠΠρΑθ 1867/2016 Ταξιδιωτικά Γραφεία – Ηθική Βλάβη

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1867/2016 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Βασιλική Μπάστα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικόλαο Ντόβα, Πρωτόδικη – Εισηγητή, Αικατερίνη Διγώνη, Πρωτόδικη, και από τη Γραμματέα Μαργαρίτα Τράκα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Οκτωβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΣΩΝ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ:1)… του …, κατοίκου … Αττικής (οδός … αρ. …) – 5) … του …, κατοίκου … Αττικής (οδός … αρ. …), η οποία από την ενηλικίωσή της ενεργεί ιδίω ονόματι (βλ. το με αριθμό πρωτ. …/11.11.2008 πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου Σπάτων), οι οποίες παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Σπυρίδωνα Ζερβόπουλου.ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΦΕΣΙΒΑΗΤΗΣ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «… Τουριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «… Ε.Π.Ε.”, που εδρεύει στην … (οδός … αρ. …), ο νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Καλλιόπης Καπαράκου.

Οι καλούσες άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών τη με αριθμό κατάθεσης …/2008 αγωγή, την οποία το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή με τη με αριθμό 233/2011 οριστική απόφασή του, την οποία προσβάλλουν οι μεν καλούσες με τη με αριθμό κατάθεσης στη Γραμματεία του εκδόσαντος την εκκαλουμένη Δικαστηρίου …/2011 (στο εξής υπό στοιχείο Α’) έφεση, η δε καθής η κλήση με τη με αριθμό κατάθεσης …/2011 (στο εξής υπό στοιχείο Β ) έφεση, οι οποίες συζητήθηκαν και συνεκδικάστηκαν στις 17.1.2014 κι εκδόθηκε η με αριθμό 3185/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να προσκομιστεί γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Ήδη, οι εκκαλούσες της υπό στοιχείο Α’ έφεσης επισπεύδουν τη συζήτηση των εφέσεων με τη με αριθμό κατάθεσης …/2015 κλήση, προσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας κι εγγράφηκαν στο πινάκιο.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις τους που νόμιμα κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι με αριθμό κατάθεσης …/2011 και …/2011 εφέσεις των εναγουσών και της πρώτης εναγόμενης, αντίστοιχα, της με αριθμό κατάθεσης …/2008 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της με αριθμό 233/2011 οριστικής απόφασης του, η οποία εκδόθηκε ερήμην της πρώτης εναγόμενης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων κι έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, μετά την έκδοση της με αριθμό 3185/2014 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, η οποία:

α) συνενδικάζοντας και τη με αριθμό κατάθεσης 381/2011 έφεση της δεύτερης εναγόμενης, εξαφάνισε ως προς αυτήν την εκκαλουμένη κι απέρριψε την αγωγή λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης,

β) δέχθηκε τυπικά τις παραπάνω εφέσεις, εξαφάνισε την εκκαλουμένη (και) ως προς την πρώτη εναγόμενη κατά ουσιαστική παραδοχή της υπό στοιχείο Β’ έφεσης λόγω της ερημοδικίας της στον πρώτο βαθμό (άρθρο 528 ΚΠολΔ) και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να προσκομιστεί γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Με την αγωγή οι ενάγουσες, ισχυριζόμενες ότι κατά τη διάρκεια οργανωμένου τουριστικού ταξιδιού στην Τανζανιά που διοργάνωσε η πρώτη εναγόμενη έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, το οποίο οφείλεται σε πταίσμα προστηθέντων υπ’ αυτή προσώπων, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην αγωγή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους και την καταστροφή προσωπικών τους αντικειμένων, ζητούν να υποχρεωθεί η πρώτη εναγόμενη να τους καταβάλει το ποσό των 5.784 ευρώ, 5.799 ευρώ, 6.249 ευρώ, 5.974 ευρώ και 5.764 ευρώ αντίστοιχα, ως αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία που τους προκάλεσε η ως άνω αντισυμβατική της συμπεριφορά και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν εξαιτίας της κατά τα ανωτέρω προσβολής της προσωπικότητάς τους, άπαντα δε τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή τυγχάνει νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 288, 330, 334, 340, 345, 382 ΑΚ, 8 Ν. 2251/1994 [μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις”, καθόσον δεν γίνεται επίκληση της τήρησης του έγγραφου συστατικού τύπου που ορίζει το άρθρο 4§2 περ. β’ του ως άνω Π.Δ. (βλ. I. Ιγγλεζάκη, Ζητήματα από την ταξιδιωτική σύμβαση και ιδίως οι αξιώσεις πληροφόρησης και αποζημίωσης του καταναλωτή, ΕπισκΕμπΔ 2004.48)], και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μέσα στα όρια που καθορίζονται από τους λόγους των υπό κρίση εφέσεων, αφού σημειωθεί ότι για τη νομική βασιμότητα της αγωγής εφαρμόζεται εν προκειμένω το ημεδαπό δίκαιο, μετά την αδυναμία του Δικαστηρίου να πληροφορηθεί το περιεχόμενο των αντίστοιχων κανόνων δικαίου της Τανζανίας, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. …/16.4.2015 έγγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δίκαιου [βλ. Τεντε σε Κεραμέα/Κονδνλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ (2000), υπό άρθρο 337, αρ. 3, σελ. 681].

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα που εξετάστηκε με επιμέλεια των εναγουσών στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα που εξετάστηκε με επιμέλεια της πρώτης εναγόμενης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα με αριθμό …/2014 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που οι διάδοση επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, τα οποία Λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται πλήρως τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι ενάγουσες συμφώνησαν με την πρώτη εναγόμενη, η οποία διατηρούσε επιχείρηση διοργάνωσης τουριστικών ταξιδιών (και) στο εξωτερικό, να λάβουν μέρος σε οργανωμένη εκδρομή με τον τίτλο «Τανζανία – Ζανζιβάρη – Μομπάσα”, διάρκειας 12 ημερών, με αναχώρηση στις 10.8.2008. Κατά την τρίτη ημέρα της εκδρομής (12.8.2008) οι ενάγουσες – όπως και οι λοιποί συμμετέχοντες στην εκδρομή (συνολικά 24 άτομα) – επιβιβάστηκαν σε 5 τζιπ της συν εργαζόμενης με την πρώτη εναγόμενη τοπικής επιχείρησης με την επωνυμία «…» που τους παρέλαβαν από το ξενοδοχείο στην Τανζανία όπου διανυκτέρευσαν την προηγουμένη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τετραήμερη επίσκεψη – σαφάρι στο πάρκο Serengeti της Τανζανίας. Περί τοπική ώρα 18:00 κι ενώ οι ενάγουσες συνέχιζαν το ταξίδι τους διασχίζοντας τη ζούγκλα και τη σαβάνα με προορισμό το Lobo Wild Life Lodge, όπου θα διανυκτέρευαν, επιβαίνοντας στο τελευταίο κατά σειρά όχημα, αυτό ανετράπη καθώς ο οδηγός του, έχοντας κατηφορική πορεία, επιχειρούσε να διέλθει από ένα στενό γεφυράκι αλλά απώλεσε τον έλεγχό του, αυτό έπεσε δεξιά από το γεφυράκι σε ξεροπόταμο βάθους 3 μέτρων κι ευρέθη με τις ρόδες προς τα επάνω και την οροφή μέσα στη λάσπη και τις πέτρες, όπως άλλωστε φαίνεται στις προσκομιζόμενες φωτογραφίες, με συνέπεια τον τραυματισμό των εναγουσών.

Συγκεκριμένα: α

) η πρώτη ενάγουσα … υπέστη κάκωση στην σπονδυλική στήλη με έντονο πόνο, εκχυμώσεις στον δεξιό βραχίονα, εκδορές στην περιοχή της δεξιάς πλευράς κι έντονο πόνο στο πίσω μέρος του τραχήλου,

β) η δεύτερη ενάγουσα … υπέστη ελαφρά διάσειση με μωλωπισμό στο μέτωπο, πόνο στον αυχένα κι έντονο πόνο στη σιαγόνα και το ζυγωματικό οστό, καθώς και μώλωπες κι εκδορές στην δεξιά ισχιακή χώρα και στον αριστερό βραχίονα,

γ) η τρίτη ενάγουσα … έφερε εκτεταμένα τραύματα και οίδημα της πρόσθιας περιοχής του λαιμού, ελαφρά διάσειση, κεφαλαλγίες, σχίσιμο στο δεξιό αυτί, οίδημα στην δεξιά πλευρά του κεφαλιού, εκδορές στο αριστερό άκρο χέρι, τραύμα του αριστερού γόνατος και πόνο στη μέση,

δ) η τέταρτη ενάγουσα … έπασχε από έντονο πόνο της περιοχής των αριστερών πλευρών με δυσκολία στην αναπνοή, έντονο πόνο στο πίσω μέρος του αυχένα, τραύμα στο δεξιό γόνατο, τραύμα στην περιοχή του δεξιού ισχίου και πόνο στον δεξιό ώμο, κεφαλαλγίες, και πόνο στη μέση, και

ε) η πέμπτη ενάγουσα … υπέστη εκτεταμένο τραυματισμό του δεξιού γόνατος, τραύμα του δεξιού ώμου, κεφαλαλγίες, πόνους στο πίσω μέρος του αυχένα, ελαφρά διάσειση, πόνο στη μέση και μώλωπες στο άνω μέρος του ποδιού (βλ. τις από 14.8.2008 ιατρικές βεβαιώσεις του Δρ. Ντάνιελ Σίμπα, Ιατρικού Διευθυντή στο Λουθηρανικό Νοσοκομείο του Καράτου (πρωτότυπες και σε επίσημη μετάφραση από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

Περαιτέρω, το ως άνω τζιπ, όπως και όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν από τη συμβληθείσα και συνεργαζόμενη με την πρώτη εναγόμενη τοπική επιχείρηση, ήταν απαρχαιωμένο, τελείως ανοικτό και δεν προφύλασσε τους ταξιδιώτες – επιβάτες από κανένα εξωτερικό κίνδυνο. Αντίθετα, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι η ανατροπή του τζιπ οφειλόταν σε γεγονός ανωτέρας βίας, ήτοι εκτός της σφαίρας επιρροής της πρώτης εναγόμενης και μη δυνάμενο και να προβλεφθεί και να αποτραπεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης, τη στιγμή που στις προτάσεις της η ίδια εντάσσει το επίδικο ατύχημα στους τυπικούς κινδύνους ανάλογων διαδρομών.

Επιπρόσθετα, η προστήσασα εταιρεία δεν ήλεγξε, ως όφειλε, αν το αλλοδαπό ως άνω πρακτορείο ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την εν λόγω μεταφορά των εκδρομέων της και δη αν διέθετε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε αντίστοιχες διαδρομές και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ιδίως σε θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης κινδύνων ή τραυματισμών. Εξάλλου, οι εν λόγω πλημμέλειες της πρώτης εναγόμενης διαπιστώθηκαν, μετά από καταγγελία των εναγουσών, από την αρμόδια επιτροπή του Τμήματος Ελέγχου και Επιθεωρήσεων του Ε.Ο.Τ., η οποία, με τη με αριθμό …/29.6.2009 απόφασή της, της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ, το οποίο μειώθηκε στο ποσό των 2.000 ευρώ κατόπιν άσκησης προσφυγής από την πρώτη εναγόμενη [βλ. αντίγραφο του πρακτικού της 160η συνεδρίασης της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4§6 περ. δ’ Ν. 3270/2004 που έλαβε χώρα στις 29.11.2011 (θέμα 6ο) και τη με αριθμό πρωτ. …/18.1.2012 κυρωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού] και όχι μόνο εξαετίας της μη υπογραφής σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 339/1996, όπως αβάσιμα διατείνεται η πρώτη εναγόμενη.

Η κατά τα ανωτέρω ευθύνη της πρώτης εναγόμενης δεν μπορεί να αποκλεισθεί δυνάμει της σχετικής ρήτρας που περιεχόταν στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής που απέστειλε στις ενάγουσες, σε συνδυασμό με το δελτίο εγγραφής που αυτές υπέγραψαν, διότι αφενός δεν αποδείχθηκε ότι αποτέλεσε αντικείμενο της μεταξύ τους συμφωνίας (ενόψει και της κατά τα ανωτέρω μη κατάρτισης έγγραφης σύμβασης) κι αφετέρου ο όρος αυτός, που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, τυγχάνει άκυρος ως καταχρηστικός κατ’ άρθρο 2§7 περ. ιγ’ Ν. 2251/1994 (βλ. I. Καράκωστα, Η ευθύνη του παρέχοντος τουριστικές υπηρεσίες, ΧρΙΔ 2001.484-485).

Περαιτέρω, από το ένδικο ατύχημα οι ενάγουσες υπέστησαν τις κάτωθι αναφερόμενες υλικές ζημίες: α) Η πρώτη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφείσα αθλητική φόρμα μάρκας «Sergio Tacchini» που φορούσε το ποσό των 120 ευρώ, 2) για καταστραφείσα μπλούζα μάρκας «Sergio Tacchini» που φορούσε το ποσό των 40 ευρώ και 3) για καταστραφείσα βαλίτσα μάρκας «Samsonite» το ποσό των 150 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (120 + 40 + 150 =) 310 ευρώ. 2) Η δεύτερη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφείσα βαλίτσα μάρκας «Samsonite spinner (medium) 146074 (σκληρή)» το ποσό των 150 ευρώ, 2) για καταστραφέντα γυαλιά ηλίου «Ray Ban» κλασικού τύπου το ποσό των 100 ευρώ και 3) για απωλεσθείσα θήκη φωτογραφικής μηχανικής το ποσό των 25 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (150 + 100 + 25 =) 275 ευρώ. 3) Η τρίτη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφείσα βιντεοκάμερα μάρκας «Sony» το ποσό των 400 ευρώ, 2) για καταστραφέν παντελόνι που φορούσε το ποσό των 80 ευρώ, 3) για καταστραφέν μπουφάν μάρκας «Raxevsky» που φορούσε το ‘ ποσό των 200 ευρώ και 4) για καταστραφείσα μπλούζα που φορούσε το ποσό των 45 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (400 + 80+ 200 + 45 =) 725 ευρώ. 4) Η τέταρτη ενάγουσα ζημιώθηκε: για καταστραφέν σακ βουαγιάζ με μηχανισμό μάρκας «Hunter» το ποσό των 150 ευρώ, 2) για καταστραφέν μπουφάν μάρκας «Lusille» που φορούσε το ποσό των 120 ευρώ και 3) για απολεσθέν βραχιόλι ασημένιο με πέτρες το ποσό των 150 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (150 + 120 + 150 =) 420 ευρώ. 5) Η πέμπτη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφέν κολλάν που φορούσε το ποσό των 20 ευρώ, 2) για καταστραφέντα γυαλιά ηλίου μάρκας «Donna Karan» το ποσό των 220 ευρώ 3) και για καταστραφέν ηλεκτρονικό παιχνίδι μάρκας «Game Boy» το ποσό των 50 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (220 + 20 + 50 =) 290 ευρώ, απορριπτομένων ως προς το υπερβάλλον των αντίστοιχων αγωγικών κονδυλίων, όπως και του δεύτερου λόγου της υπό στοιχείο Α’ έφεσης.

Περαιτέρω, απορριπτέο τυγχάνει το αίτημα των εναγουσών για επιδίκαση αποζημίωσης ποσού 474 ευρώ σε έκαστη, ως αντίστοιχο ποσοστό 1/6 του ποσού των 2.845 ευρώ που κατέβαλε ως αντίτιμο για τη συμμετοχή της στην εκδρομή, δεδομένου ότι με βάση τα εκτιθέμενα στην αγωγή το κονδύλιο αυτό δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ζημία και δη ότι για ορισμένες ημέρες στερήθηκαν τη χρήση των υπηρεσιών του ταξιδιού, την αξία των οποίων είχαν όμως προκαταβάλει εξαιτίας της παραπάνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς της πρώτης εναγόμενης και του εντεύθεν τραυματισμού τους, τυγχάνει δε απορριπτέος ο πρώτος Λόγος της υπό στοιχείο Α’ έφεσης.

Ωστόσο, από το ένδικο συμβάν οι ενάγουσες απώλεσαν τη σωματική τους υγεία και, επομένως, προσβλήθηκαν παράνομα και υπαίτια στην προσωπικότητά τους, δικαιούμενες για το Λόγο αυτό χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία πρέπει να ορισθεί στο εύλογο ποσό των 3.000 ευρώ για την καθεμία εξ αυτών, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών τέλεσης και της έκτασης της προσβολής, το βαθμό πταίσματος της πρώτης εναγόμενης, της ηλικίας των εναγουσών και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων φυσικών προσώπων, κατά μερική παραδοχή του τρίτου λόγου της υπό στοιχείο Α’ έφεσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ασκεί εν προκειμένω επιρροή το γεγονός ότι η πρώτη εναγόμενη είχε συνάψει σύμβαση με την δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη της αστικής της ευθύνης από το εν λόγω ταξίδι, καθόσον, όπως ήδη έκρινε η με αριθμό 3185/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, πρόκειται περί μη γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτου (λόγος για τον οποίο απέρριψε – εν αντιθέσει με την εκκαλουμένη – την αγωγή ως προς την δεύτερη εναγόμενη ως παθητικά ανομιμοποίητη) και είναι διάφορο ζήτημα η τυχόν ύπαρξη δικαιώματος αναγωγής με βάση τη μεταξύ τους σχέση. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, αφού γίνει δεκτή κατ’ ουσία και η υπό στοιχείο Α’ έφεση των εναγουσών [οπότε παρέλκει η εξέταση του τέταρτου λόγου της έφεσης, με τον οποίο οι ενάγουσες πλήττουν τη διάταξη της εκκαλουμένης ως προς τη δικαστική δαπάνη, η οποία πλέον συν εξαφανίζεται (ΕφΠειρ 23/2014 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ)], η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η πρώτη εναγόμενη να καταβάλει: α) στην πρώτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (310 + 3.000 =) 3.310 ευρώ, β) στην δεύτερη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (275 + 3.000 =) 3.275 ευρώ, γ) στην τρίτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (725 + 3.000 =) 3.725 ευρώ, δ) στην τέταρτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (420 + 3.000 =) 3.420 ευρώ και ε) στην πέμπτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (290 + 3.000 =) 3.290 ευρώ, άπαντα δε τα ποσά αυτά νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, η δικαστική δαπάνη και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των διαδίκων ανάλογα με τη νίκη και την ήττα τους (άρθρα 178, 183, 189§1, 191§2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσία την υπό στοιχείο Α’ έφεση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την πρώτη εναγόμενη να καταβάλει: α) στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα (3.310) ευρώ, β) στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (3.275) ευρώ, γ) στην τρίτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (3.725) ευρώ, δ) στην τέταρτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) ευρώ, ε) στην πέμπτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (3.290) ευρώ και άπαντα τα ποσά αυτά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την πρώτη εναγόμενη σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγουσών και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 15 -7-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 11 Οκτωβρίου 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Πολιτική απορρήτου

1. Γενικά

H ΕΤΑΙΡΙΑ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη σχετική ελληνική νομοθεσία (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να του ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθεί προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εγγράφεται στις υπηρεσίες της, καθώς και όταν προχωρά σε παραγγελία ως μη εγγεγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκτέλεση της διαδικτυακής πώλησης και ενημέρωσης του ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με αυτή.

2. Πότε συλλέγονται Πληροφορίες

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει πέντε τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1)στοιχεία που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δίνει κατά την εγγραφή του ως ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, (2)στοιχεία που ο χρήστης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την ΕΤΑΙΡΙΑ, (3)στοιχεία που ο χρήστης δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4)στοιχεία που ο χρήστης δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet, (5)στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα ζητηθεί από τον ΧΡΗΣΤΗ το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του, τα στοιχεία και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία, διεύθυνση, επαγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η ΕΤΑΙΡΙΑ κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ (iv) ειδικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την ΕΤΑΙΡΙΑ στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apostolakislaw.com. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης, η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση από το ηλεκτρονικό περιβάλλον της εκάστοτε Τραπέζης. Ρητώς δε αποσαφηνίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης από τον ΧΡΗΣΤΗ πιστωτικής κάρτας. Οποιοδήποτε έτερο δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη, παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΙΑ απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία του ΧΡΗΣΤΗ χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

3. Χρήση των δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αποκλειστικώς για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπληρώση του επιδιωκόμενου σκοπού. Θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή του για μια άλλη χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Στην εξαιρετική περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, τα οποία επεξεργάζεται έπειτα με τη συγκατάθεσή του, για σκοπούς έτερους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη εν λόγω συγκατάθεση, δεσμεύεται να ενημερώσει τον ΧΡΗΣΤΗ εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του, θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο κατόπιν σχετικής αδείας του.

4. Χρήση των δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης

Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ενδέχεται να αποστέλλονται στον ΧΡΗΣΤΗ μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την ΕΤΑΙΡΙΑ, και τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν τον ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει δηλωθεί κατά την παραγγελία από τον ΧΡΗΣΤΗ, γίνεται με σκοπό να τον ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει δώσει την προηγούμενη ρητή κι ελεύθερη συγκατάθεσή του. Αναφορικά για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει λάβει από τον ΧΡΗΣΤΗ στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, για να του παρέχει υλικά μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχει ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως τον ενδιαφέρουν. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή ή και μέσα από το λογαριασμό του να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω email ή sms. Μπορεί επίσης, να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνει ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ καλείτε να ακολουθήσει τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.

5. Νομικές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών της και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

6. Cookies

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας κάνοντας χρήση ορισμένων τεχνολογιών όπως π.χ. cookies. Tα cookies είναι μικρά αρχεία text files), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του ΧΡΗΣΤΗ, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ για να παρέχονται πληροφορίες στο ΧΡΗΣΤΗ, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και επιτρέπουν να του παρουσιάζεται διαφημιστικό κι επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Είναι δε απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα, ενώ ρητώς αναφέρεται ότι δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ. Ωστόσο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορεί να απορρίψει τη χρήση cookies. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες, εάν επιλεγεί η μη χρησιμοποίησή τους.
 • α. Αναγκαία Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών της, ενώ χωρίς αυτά η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να προσφέρει ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • β. Cookies λειτουργικότητας, τα οποία θυμούνται τις προτιμήσεις του ΧΡΗΣΤΗ κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, ώστε η ΕΤΑΙΡΙΑ να μπορεί να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση των ανααγκών του ΧΡΗΣΤΗ.
 • γ. Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Επιτρέπουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ να δει ποιες σελίδες επισκέπτονται οι ΧΡΗΣΤΕΣ πιο συχνά, την ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και, ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.
 • δ. Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με τον ΧΡΗΣΤΗ και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες του, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης βοηθούν την ΕΤΑΙΡΙΑ στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών της καμπανιών.
 • ε. Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και δίνουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ τη δυνατότητα να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που προσφέρεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη των ΧΡΗΣΤΩΝ για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει να εξαιρεθεί από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας ΕΔΩ. Επίσης μπορεί να ρυθμίσει τον Περιηγητή του (chrome,firefox edge κλπ), να τον ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζει αυτός τη λήψη του ή την απόρριψή του. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων [πατήστε ΕΔΩ], οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες η ΕΤΑΙΡΙΑ συνεργάζεται μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές των ΧΡΗΣΤΩΝ στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα Cookies αυτάδεν ελέγχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Οι ως άνω διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται να έχουν δικούς τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

8. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΙΑ να επεξεργασθεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον ΧΡΗΣΤΗ (“ευαίσθητα δεδομένα”). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα τα οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργασθεί τα ευαίσθητα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αν έχει ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή του, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

9. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα επιτρέπει και προτρέπει τους ΧΡΗΣΤΕΣ της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η ιστοσελίδα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ, η ιστοσελίδα θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι το ίδιο πρόσωπο με το ΧΡΗΣΤΗ. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μέσω τηλεφώνου στο 2111171894 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apostolakislaw.com. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ θα κάνει ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης τους στην ιστοσελίδα εξαρτάται και από τους ίδιους.

10.Τα δικαιώματα των ΧΡΗΣΤΩΝ

Ως υποκείμενο των δεδομένων ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σέβεται τα δικαιώματά του και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις σχετικές ανησυχίες του. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του ΧΡΗΣΤΗΣ που προκύπτουν από τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων:
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του ΧΡΗΣΤΗ, μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα του με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό του.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • (i)Εάν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθευθεί η εν λόγω ακρίβεια.
  • ii) Eάν η επεξεργασία είναι παράνομη και ο ΧΡΗΣΤΗΣ αιτείται τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του.
  • (iii) Eάν η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά τα χρειάζεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ για τη στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • (iv) Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που η ΕΤΑΙΡΙΑ επαληθεύει κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά της υπερισχύουν των δικών του.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΙΑ γι’αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν [αν όχι άμεσα από τον ΧΡΗΣΤΗ), και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει από την ΕΤΑΙΡΙΑ χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για τον ίδιο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως της ζητηθεί.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός του ΧΡΗΣΤΗ, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα μεταφέρει τα δεδομένα της σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί ο ΧΡΗΣΤΗΣ να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να μεταβιβάσει τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα της υποδειχθεί απευθείας από το ΧΡΗΣΤΗ.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • (i)τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
  • (ii)o ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και το ασκεί,
  • (iii)η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, αποσύρει τη συγκατάθεσή του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία,
  • (iv)τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη,
  • (v)για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΙΑ,
  • (vi)ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος και
  • (vii)για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να εναντιωθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λόγω ιδιαίτερης κατάστασή του, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή σε έννομο συμφέρον τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εναντιώνεται στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να υποβάλει καταγγελία προς την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που διαμένει ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

11. Ειδικές επισημάνσεις

 • Χρονική περίοδος: Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει οιοδήποτε σχετικό αίτημά του ΧΡΗΣΤΗ εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός.
 • Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η ΕΤΑΙΡΙΑ να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν αρνηθεί το αίτημα του ΧΡΗΣΤΗ για πρόσβαση, θα τον ενημερώσει για το λόγο της άρνησης αυτής.
 • Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η ΕΤΑΙΡΙΑ να μην είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει τον ΧΡΗΣΤΗ ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά του και να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά του, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν της παρασχεθούν από τον ΧΡΗΣΤΗ πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή του.
 • Aσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του ΧΡΗΣΤΗ: Προκειμένου ο ΧΡΗΣΤΗΣ να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, παρακαλείτε να επικοινωνήσει εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας στο info@apostolakislaw.com

12. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από τον ΧΡΗΣΤΗ εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να της ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να απευθύνει τις ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο info@apostolakislaw.com.

1. In general

In compliance with the provisions of the European Regulation on the Protection of Personal Data and the relevant Greek legislation (as amended and in force), the COMPANY manages the personal data which are submitted by the USER with the utmost care, ensuring in any case their protection and privacy. The USER may browse into the website without being asked of any personal information from the COMPANY, unless expressly otherwise informed by the COMPANY. The COMPANY collects personal data that are disclosed only when the USER is registered at its services, as well as when they proceed to an order as an unregistered USER. In any case, these information are considered as necessary to perform the online purchase and the relevant USER’s update on the proceedings.

2. In which cases are the data collected

The COMPANY collects one type of information about the users: data that the user gives when sending an email via website. The COMPANY makes use of those data provided by the USER while completing their contact form, in order to contact him/her. You have the option to choose whether or not to receive such notifications/newsletters from the COMPANY by sending your request via e-mail to info@apostolakislaw.com.

3. Data’s Use

The COMPANY will use the USER’s personal data solely for the purposes which are hereafter described. No extra or other type of personal data, apart from those that are considered as necessary, are collected or processed, to fulfill its intended purpose. The COMPANY will only use those personal data that are defined in the present Privacy Policy, unless the USER has specifically given its consent to another use of their personal data. In the exceptional case that the COMPANY intends to use the USER’s personal data, which are processed based on their prior consent, for purposes other than those disclosed in the said consent, the COMPANY undertakes to inform the USER in advance and, in cases where the processing is based on the USER’s consent, their personal data will be used for a different purpose only upon their relevant permission.

4. Data’s use for advertising purposes

The COMPANY will not use the USER’s data for advertising purposes unless the USER has given their explicit and free consent. With regard to existing customers, COMPANY may use the email address received from the USER with an existing customer relationship to provide them with marketing materials related to similar products or services that they have previously requested, used or you may be interested. The USER can be deleted at any time or alternatively, they may choose through their account whether or not to receive promotional / promotional material via email or sms. It may also oppose this use at the time of collection and every time they send a message. In order to stop receiving emails for marketing purposes, the USER is proposed to follow the instructions in the e-mail received.

5, Legal obligations

THE COMPANY may need to use and maintain personal data for legal and compliance purposes such as the prevention, detection, or investigation of a crime, prevention of loss, fraud or any other misuse of its services and IT systems. The USER’s personal data may also be used by the COMPANY for internal and external audit requirements, information security purposes, or to protect or enforce its rights, privacy, security, property or other persons.

6. Processing of children’s personal data

The COMPANY will not collect or process personal data of children under the age of 16 unless a parental consent has been given in accordance with applicable local law. If the COMPANY realizes that a child’s personal data was collected in error, they will be deleted without undue delay.

7. Processing sensitive data

In some cases, COMPANY may process special categories of personal data relating to the USER (“sensitive data”). Sensitive data defines personal data that reveal racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, participation in trade unions, genetic data, biometric data to identify a natural person, health or sexual life, or sexual orientation. For example, the COMPANY may process sensitive data that the USER has made public. The COMPANY may also process sensitive data, where appropriate, to support, exercise or defend legal claims. The COMPANY may also process the USER’s sensitive data if they has freely given their explicit and separate consent in a specific context for a particular purpose.

8. Correction, Modification or Deletion of Information/Data

The website allows and encourages its USERS to correct, change, supplement or delete data and information submitted. If the USER chooses to delete an item of information, the website will act to delete this information from the COMPANY’s files immediately. For the USER’s protection and security, the website will attempt to make sure that the person making the changes is the USER. To access, change or delete your personal data to report problems arising from the website’s functioning or make any question please contact via website https://apostolakislaw.com/ or by e-mail at info@apostolakislaw.com Changing or correcting your personal information can also be done through the sign-up page. Please note that the COMPANY will do everything possible to protect the USERS’ password privacy of users, but to protect the site depends on them.

9. USER’S rights

As a data subject, the USER has specific legal rights regarding the personal data collected by him/her. THE COMPANY will respect its rights and deal adequately with their concerns. The following list contains information about the USER’s legal rights of arising from applicable data protection laws:
 • Right to withdraw the consent: Where processing of personal data is based on the USER’s consent, they may withdraw its consent at any time.
 • Right of rectification: The USER may request the COMPANY to correct the inaccurate personal data concerning him or her. THE COMPANY makes reasonable efforts to maintain the personal data held or controlled by her and are used on a continuous basis, accurate, complete, current and related, based on the most up-to-date information available. The USER also has the ability to check and correct their personal data by entering his /her personal account.
 • Right of limitation/restriction: The USER hall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:
  • (i) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
  • (ii) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
  • (iii) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
  • (iv) If the USER has objected to the processing for the period the COMPANY verifies whether its legitimate interests override their own.
 • Right of access: The USER may request information about the personal data the COMPANY holds, including information about the categories of personal data in its possession, process or control, for the purpose they are used, from who they were collected (if not directly by the USER) and to whom they have been disclosed etc. The USER may receive from the COMPANY without charge a copy of their personal data. THE COMPANY reserves the right to charge a reasonable fee for any further copies that may be requested.
 • Right of data portability: Based on a USER’s request, the COMPANY will transfer their data to another controller if technically feasible, provided that the processing is based on the consent of the USER or is necessary for the performance of a contract. The USER, instead of receiving a copy of his or her personal data, he/she may request the COMPANY to transfer the data to another controller, which will be directed to it directly by the USER.
 • Right to erasure: The USER shall have the right to obtain from the COMPANY the erasure of personal data concerning him or her without undue delay in the following cases:
  • (i) personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or processed,
  • (ii) the USER has the right to object to further processing of his or her personal data and exercises it,
  • (iii) the processing is based on the consent of the USER, withdraws its consent and there is no other legal basis for processing,
  • (iv) the personal data has been illegally processed unless processing is necessary,
  • (v) Compliance with a legal obligation that requires processing by the COMPANY,
  • (vi) in particular for legal obligations to perform a task; and
  • (vii) for the support, exercise or defense of legal claims.
 • Right to οbject: The USER may at any time object to the processing of his/hers personal data because of their particular situation, provided that the processing is not based on their own consent but in the COMPANY’s legitimate interest or in the legitimate interest of third parties. In this case, the COMPANY will no longer process the personal data of the USER unless overriding legitimate reasons can demonstrated and a superior interest in processing or supporting, exercising or defending legal claims. If the USER opposes the processing, kindly specify whether the deletion of their personal data or limit the processing by the COMPANY is desired.
 • Right to lodge a Complaint with a supervisory authority: In the event of a suspected violation of applicable privacy laws, the USER may lodge a complaint with the Data Protection Supervisory Authority in particular in the place of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

10. Special highlights

 • Timeframe: The COMPANY will attempt to satisfy any relevant USER’s request within 30 days. However, the time limit may be extended for specific reasons relating to the specific legal entitlement or complexity of the request.
 • Restriction of access: In some cases the COMPANY may not be able to provide access to all or some of the USER’s personal data due to legal provisions. If the COMPANY refuses the USER’s request for access, he/she will be informed on the reasons of this refusal.
 • Non-recognition: In some cases, COMPANY may not be able to search for the USER’s personal data due to the identifiers they provide in their application. In such cases, where the COMPANY cannot identify the USER as the data subject, he is unable to comply with his request to perform his / her legal rights as described in this article unless provided by the USER for additional information which allow it to be identified.
 • Exercise of the USER’s legal rights: In order for the USER to exercise their legal rights, please contact us in writing by e-mail. You can also contact the COMPANY Data Protection Officer (DPO) directly at info@apostolakislaw.com
 

11. Personal data retention

Generally, the COMPANY will delete the personal data collected from the USER if it is no longer necessary to achieve the purposes for which they were originally collected. However, we may be asked to store personal data for a certain time period because of legal provisions. The USER may address questions on data protection and any relevant requests for the exercise of their legitimate rights to the COMPANY’s Data Protection Officer (DPO) at info@apostolakislaw.com
Save settings
Cookies settings