ΠΠρΑθ 1867/2016 Ταξιδιωτικά Γραφεία – Ηθική Βλάβη

ΠΠρΑθ 1867/2016 Ταξιδιωτικά Γραφεία – Ηθική Βλάβη

Ταξιδιωτικά Γραφεία – Ηθική Βλάβη

Απόφαση δημοσιευμένη στη Νομική Βιβλιοθήκη Qualex

ΠΠρΑθ 1867/2016 Ταξιδιωτικά Γραφεία – Ηθική Βλάβη

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1867/2016 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Βασιλική Μπάστα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικόλαο Ντόβα, Πρωτόδικη – Εισηγητή, Αικατερίνη Διγώνη, Πρωτόδικη, και από τη Γραμματέα Μαργαρίτα Τράκα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Οκτωβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΣΩΝ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ – ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ:1)… του …, κατοίκου … Αττικής (οδός … αρ. …) – 5) … του …, κατοίκου … Αττικής (οδός … αρ. …), η οποία από την ενηλικίωσή της ενεργεί ιδίω ονόματι (βλ. το με αριθμό πρωτ. …/11.11.2008 πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου Σπάτων), οι οποίες παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Σπυρίδωνα Ζερβόπουλου.ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΦΕΣΙΒΑΗΤΗΣ – ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «… Τουριστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «… Ε.Π.Ε.”, που εδρεύει στην … (οδός … αρ. …), ο νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Καλλιόπης Καπαράκου.

Οι καλούσες άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών τη με αριθμό κατάθεσης …/2008 αγωγή, την οποία το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή με τη με αριθμό 233/2011 οριστική απόφασή του, την οποία προσβάλλουν οι μεν καλούσες με τη με αριθμό κατάθεσης στη Γραμματεία του εκδόσαντος την εκκαλουμένη Δικαστηρίου …/2011 (στο εξής υπό στοιχείο Α’) έφεση, η δε καθής η κλήση με τη με αριθμό κατάθεσης …/2011 (στο εξής υπό στοιχείο Β ) έφεση, οι οποίες συζητήθηκαν και συνεκδικάστηκαν στις 17.1.2014 κι εκδόθηκε η με αριθμό 3185/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης, προκειμένου να προσκομιστεί γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Ήδη, οι εκκαλούσες της υπό στοιχείο Α’ έφεσης επισπεύδουν τη συζήτηση των εφέσεων με τη με αριθμό κατάθεσης …/2015 κλήση, προσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας κι εγγράφηκαν στο πινάκιο.Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις τους που νόμιμα κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι με αριθμό κατάθεσης …/2011 και …/2011 εφέσεις των εναγουσών και της πρώτης εναγόμενης, αντίστοιχα, της με αριθμό κατάθεσης …/2008 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά της με αριθμό 233/2011 οριστικής απόφασης του, η οποία εκδόθηκε ερήμην της πρώτης εναγόμενης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων κι έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, μετά την έκδοση της με αριθμό 3185/2014 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, η οποία:

α) συνενδικάζοντας και τη με αριθμό κατάθεσης 381/2011 έφεση της δεύτερης εναγόμενης, εξαφάνισε ως προς αυτήν την εκκαλουμένη κι απέρριψε την αγωγή λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης,

β) δέχθηκε τυπικά τις παραπάνω εφέσεις, εξαφάνισε την εκκαλουμένη (και) ως προς την πρώτη εναγόμενη κατά ουσιαστική παραδοχή της υπό στοιχείο Β’ έφεσης λόγω της ερημοδικίας της στον πρώτο βαθμό (άρθρο 528 ΚΠολΔ) και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να προσκομιστεί γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Με την αγωγή οι ενάγουσες, ισχυριζόμενες ότι κατά τη διάρκεια οργανωμένου τουριστικού ταξιδιού στην Τανζανιά που διοργάνωσε η πρώτη εναγόμενη έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, το οποίο οφείλεται σε πταίσμα προστηθέντων υπ’ αυτή προσώπων, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην αγωγή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους και την καταστροφή προσωπικών τους αντικειμένων, ζητούν να υποχρεωθεί η πρώτη εναγόμενη να τους καταβάλει το ποσό των 5.784 ευρώ, 5.799 ευρώ, 6.249 ευρώ, 5.974 ευρώ και 5.764 ευρώ αντίστοιχα, ως αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία που τους προκάλεσε η ως άνω αντισυμβατική της συμπεριφορά και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν εξαιτίας της κατά τα ανωτέρω προσβολής της προσωπικότητάς τους, άπαντα δε τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή τυγχάνει νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 288, 330, 334, 340, 345, 382 ΑΚ, 8 Ν. 2251/1994 [μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις”, καθόσον δεν γίνεται επίκληση της τήρησης του έγγραφου συστατικού τύπου που ορίζει το άρθρο 4§2 περ. β’ του ως άνω Π.Δ. (βλ. I. Ιγγλεζάκη, Ζητήματα από την ταξιδιωτική σύμβαση και ιδίως οι αξιώσεις πληροφόρησης και αποζημίωσης του καταναλωτή, ΕπισκΕμπΔ 2004.48)], και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μέσα στα όρια που καθορίζονται από τους λόγους των υπό κρίση εφέσεων, αφού σημειωθεί ότι για τη νομική βασιμότητα της αγωγής εφαρμόζεται εν προκειμένω το ημεδαπό δίκαιο, μετά την αδυναμία του Δικαστηρίου να πληροφορηθεί το περιεχόμενο των αντίστοιχων κανόνων δικαίου της Τανζανίας, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. …/16.4.2015 έγγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δίκαιου [βλ. Τεντε σε Κεραμέα/Κονδνλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ (2000), υπό άρθρο 337, αρ. 3, σελ. 681].

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα που εξετάστηκε με επιμέλεια των εναγουσών στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα που εξετάστηκε με επιμέλεια της πρώτης εναγόμενης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα με αριθμό …/2014 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που οι διάδοση επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα, τα οποία Λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδεικνύονται πλήρως τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι ενάγουσες συμφώνησαν με την πρώτη εναγόμενη, η οποία διατηρούσε επιχείρηση διοργάνωσης τουριστικών ταξιδιών (και) στο εξωτερικό, να λάβουν μέρος σε οργανωμένη εκδρομή με τον τίτλο «Τανζανία – Ζανζιβάρη – Μομπάσα”, διάρκειας 12 ημερών, με αναχώρηση στις 10.8.2008. Κατά την τρίτη ημέρα της εκδρομής (12.8.2008) οι ενάγουσες – όπως και οι λοιποί συμμετέχοντες στην εκδρομή (συνολικά 24 άτομα) – επιβιβάστηκαν σε 5 τζιπ της συν εργαζόμενης με την πρώτη εναγόμενη τοπικής επιχείρησης με την επωνυμία «…» που τους παρέλαβαν από το ξενοδοχείο στην Τανζανία όπου διανυκτέρευσαν την προηγουμένη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τετραήμερη επίσκεψη – σαφάρι στο πάρκο Serengeti της Τανζανίας. Περί τοπική ώρα 18:00 κι ενώ οι ενάγουσες συνέχιζαν το ταξίδι τους διασχίζοντας τη ζούγκλα και τη σαβάνα με προορισμό το Lobo Wild Life Lodge, όπου θα διανυκτέρευαν, επιβαίνοντας στο τελευταίο κατά σειρά όχημα, αυτό ανετράπη καθώς ο οδηγός του, έχοντας κατηφορική πορεία, επιχειρούσε να διέλθει από ένα στενό γεφυράκι αλλά απώλεσε τον έλεγχό του, αυτό έπεσε δεξιά από το γεφυράκι σε ξεροπόταμο βάθους 3 μέτρων κι ευρέθη με τις ρόδες προς τα επάνω και την οροφή μέσα στη λάσπη και τις πέτρες, όπως άλλωστε φαίνεται στις προσκομιζόμενες φωτογραφίες, με συνέπεια τον τραυματισμό των εναγουσών.

Συγκεκριμένα: α

) η πρώτη ενάγουσα … υπέστη κάκωση στην σπονδυλική στήλη με έντονο πόνο, εκχυμώσεις στον δεξιό βραχίονα, εκδορές στην περιοχή της δεξιάς πλευράς κι έντονο πόνο στο πίσω μέρος του τραχήλου,

β) η δεύτερη ενάγουσα … υπέστη ελαφρά διάσειση με μωλωπισμό στο μέτωπο, πόνο στον αυχένα κι έντονο πόνο στη σιαγόνα και το ζυγωματικό οστό, καθώς και μώλωπες κι εκδορές στην δεξιά ισχιακή χώρα και στον αριστερό βραχίονα,

γ) η τρίτη ενάγουσα … έφερε εκτεταμένα τραύματα και οίδημα της πρόσθιας περιοχής του λαιμού, ελαφρά διάσειση, κεφαλαλγίες, σχίσιμο στο δεξιό αυτί, οίδημα στην δεξιά πλευρά του κεφαλιού, εκδορές στο αριστερό άκρο χέρι, τραύμα του αριστερού γόνατος και πόνο στη μέση,

δ) η τέταρτη ενάγουσα … έπασχε από έντονο πόνο της περιοχής των αριστερών πλευρών με δυσκολία στην αναπνοή, έντονο πόνο στο πίσω μέρος του αυχένα, τραύμα στο δεξιό γόνατο, τραύμα στην περιοχή του δεξιού ισχίου και πόνο στον δεξιό ώμο, κεφαλαλγίες, και πόνο στη μέση, και

ε) η πέμπτη ενάγουσα … υπέστη εκτεταμένο τραυματισμό του δεξιού γόνατος, τραύμα του δεξιού ώμου, κεφαλαλγίες, πόνους στο πίσω μέρος του αυχένα, ελαφρά διάσειση, πόνο στη μέση και μώλωπες στο άνω μέρος του ποδιού (βλ. τις από 14.8.2008 ιατρικές βεβαιώσεις του Δρ. Ντάνιελ Σίμπα, Ιατρικού Διευθυντή στο Λουθηρανικό Νοσοκομείο του Καράτου (πρωτότυπες και σε επίσημη μετάφραση από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών).

Περαιτέρω, το ως άνω τζιπ, όπως και όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν από τη συμβληθείσα και συνεργαζόμενη με την πρώτη εναγόμενη τοπική επιχείρηση, ήταν απαρχαιωμένο, τελείως ανοικτό και δεν προφύλασσε τους ταξιδιώτες – επιβάτες από κανένα εξωτερικό κίνδυνο. Αντίθετα, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι η ανατροπή του τζιπ οφειλόταν σε γεγονός ανωτέρας βίας, ήτοι εκτός της σφαίρας επιρροής της πρώτης εναγόμενης και μη δυνάμενο και να προβλεφθεί και να αποτραπεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης, τη στιγμή που στις προτάσεις της η ίδια εντάσσει το επίδικο ατύχημα στους τυπικούς κινδύνους ανάλογων διαδρομών.

Επιπρόσθετα, η προστήσασα εταιρεία δεν ήλεγξε, ως όφειλε, αν το αλλοδαπό ως άνω πρακτορείο ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την εν λόγω μεταφορά των εκδρομέων της και δη αν διέθετε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε αντίστοιχες διαδρομές και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, ιδίως σε θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης κινδύνων ή τραυματισμών. Εξάλλου, οι εν λόγω πλημμέλειες της πρώτης εναγόμενης διαπιστώθηκαν, μετά από καταγγελία των εναγουσών, από την αρμόδια επιτροπή του Τμήματος Ελέγχου και Επιθεωρήσεων του Ε.Ο.Τ., η οποία, με τη με αριθμό …/29.6.2009 απόφασή της, της επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ, το οποίο μειώθηκε στο ποσό των 2.000 ευρώ κατόπιν άσκησης προσφυγής από την πρώτη εναγόμενη [βλ. αντίγραφο του πρακτικού της 160η συνεδρίασης της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4§6 περ. δ’ Ν. 3270/2004 που έλαβε χώρα στις 29.11.2011 (θέμα 6ο) και τη με αριθμό πρωτ. …/18.1.2012 κυρωτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού] και όχι μόνο εξαετίας της μη υπογραφής σύμβασης, κατά παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 339/1996, όπως αβάσιμα διατείνεται η πρώτη εναγόμενη.

Η κατά τα ανωτέρω ευθύνη της πρώτης εναγόμενης δεν μπορεί να αποκλεισθεί δυνάμει της σχετικής ρήτρας που περιεχόταν στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής που απέστειλε στις ενάγουσες, σε συνδυασμό με το δελτίο εγγραφής που αυτές υπέγραψαν, διότι αφενός δεν αποδείχθηκε ότι αποτέλεσε αντικείμενο της μεταξύ τους συμφωνίας (ενόψει και της κατά τα ανωτέρω μη κατάρτισης έγγραφης σύμβασης) κι αφετέρου ο όρος αυτός, που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, τυγχάνει άκυρος ως καταχρηστικός κατ’ άρθρο 2§7 περ. ιγ’ Ν. 2251/1994 (βλ. I. Καράκωστα, Η ευθύνη του παρέχοντος τουριστικές υπηρεσίες, ΧρΙΔ 2001.484-485).

Περαιτέρω, από το ένδικο ατύχημα οι ενάγουσες υπέστησαν τις κάτωθι αναφερόμενες υλικές ζημίες: α) Η πρώτη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφείσα αθλητική φόρμα μάρκας «Sergio Tacchini» που φορούσε το ποσό των 120 ευρώ, 2) για καταστραφείσα μπλούζα μάρκας «Sergio Tacchini» που φορούσε το ποσό των 40 ευρώ και 3) για καταστραφείσα βαλίτσα μάρκας «Samsonite» το ποσό των 150 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (120 + 40 + 150 =) 310 ευρώ. 2) Η δεύτερη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφείσα βαλίτσα μάρκας «Samsonite spinner (medium) 146074 (σκληρή)» το ποσό των 150 ευρώ, 2) για καταστραφέντα γυαλιά ηλίου «Ray Ban» κλασικού τύπου το ποσό των 100 ευρώ και 3) για απωλεσθείσα θήκη φωτογραφικής μηχανικής το ποσό των 25 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (150 + 100 + 25 =) 275 ευρώ. 3) Η τρίτη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφείσα βιντεοκάμερα μάρκας «Sony» το ποσό των 400 ευρώ, 2) για καταστραφέν παντελόνι που φορούσε το ποσό των 80 ευρώ, 3) για καταστραφέν μπουφάν μάρκας «Raxevsky» που φορούσε το ‘ ποσό των 200 ευρώ και 4) για καταστραφείσα μπλούζα που φορούσε το ποσό των 45 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (400 + 80+ 200 + 45 =) 725 ευρώ. 4) Η τέταρτη ενάγουσα ζημιώθηκε: για καταστραφέν σακ βουαγιάζ με μηχανισμό μάρκας «Hunter» το ποσό των 150 ευρώ, 2) για καταστραφέν μπουφάν μάρκας «Lusille» που φορούσε το ποσό των 120 ευρώ και 3) για απολεσθέν βραχιόλι ασημένιο με πέτρες το ποσό των 150 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (150 + 120 + 150 =) 420 ευρώ. 5) Η πέμπτη ενάγουσα ζημιώθηκε: 1) για καταστραφέν κολλάν που φορούσε το ποσό των 20 ευρώ, 2) για καταστραφέντα γυαλιά ηλίου μάρκας «Donna Karan» το ποσό των 220 ευρώ 3) και για καταστραφέν ηλεκτρονικό παιχνίδι μάρκας «Game Boy» το ποσό των 50 ευρώ, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των (220 + 20 + 50 =) 290 ευρώ, απορριπτομένων ως προς το υπερβάλλον των αντίστοιχων αγωγικών κονδυλίων, όπως και του δεύτερου λόγου της υπό στοιχείο Α’ έφεσης.

Περαιτέρω, απορριπτέο τυγχάνει το αίτημα των εναγουσών για επιδίκαση αποζημίωσης ποσού 474 ευρώ σε έκαστη, ως αντίστοιχο ποσοστό 1/6 του ποσού των 2.845 ευρώ που κατέβαλε ως αντίτιμο για τη συμμετοχή της στην εκδρομή, δεδομένου ότι με βάση τα εκτιθέμενα στην αγωγή το κονδύλιο αυτό δεν συνδέεται με συγκεκριμένη ζημία και δη ότι για ορισμένες ημέρες στερήθηκαν τη χρήση των υπηρεσιών του ταξιδιού, την αξία των οποίων είχαν όμως προκαταβάλει εξαιτίας της παραπάνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς της πρώτης εναγόμενης και του εντεύθεν τραυματισμού τους, τυγχάνει δε απορριπτέος ο πρώτος Λόγος της υπό στοιχείο Α’ έφεσης.

Ωστόσο, από το ένδικο συμβάν οι ενάγουσες απώλεσαν τη σωματική τους υγεία και, επομένως, προσβλήθηκαν παράνομα και υπαίτια στην προσωπικότητά τους, δικαιούμενες για το Λόγο αυτό χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία πρέπει να ορισθεί στο εύλογο ποσό των 3.000 ευρώ για την καθεμία εξ αυτών, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών τέλεσης και της έκτασης της προσβολής, το βαθμό πταίσματος της πρώτης εναγόμενης, της ηλικίας των εναγουσών και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων φυσικών προσώπων, κατά μερική παραδοχή του τρίτου λόγου της υπό στοιχείο Α’ έφεσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ασκεί εν προκειμένω επιρροή το γεγονός ότι η πρώτη εναγόμενη είχε συνάψει σύμβαση με την δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη της αστικής της ευθύνης από το εν λόγω ταξίδι, καθόσον, όπως ήδη έκρινε η με αριθμό 3185/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, πρόκειται περί μη γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτου (λόγος για τον οποίο απέρριψε – εν αντιθέσει με την εκκαλουμένη – την αγωγή ως προς την δεύτερη εναγόμενη ως παθητικά ανομιμοποίητη) και είναι διάφορο ζήτημα η τυχόν ύπαρξη δικαιώματος αναγωγής με βάση τη μεταξύ τους σχέση. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, αφού γίνει δεκτή κατ’ ουσία και η υπό στοιχείο Α’ έφεση των εναγουσών [οπότε παρέλκει η εξέταση του τέταρτου λόγου της έφεσης, με τον οποίο οι ενάγουσες πλήττουν τη διάταξη της εκκαλουμένης ως προς τη δικαστική δαπάνη, η οποία πλέον συν εξαφανίζεται (ΕφΠειρ 23/2014 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ)], η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί η πρώτη εναγόμενη να καταβάλει: α) στην πρώτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (310 + 3.000 =) 3.310 ευρώ, β) στην δεύτερη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (275 + 3.000 =) 3.275 ευρώ, γ) στην τρίτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (725 + 3.000 =) 3.725 ευρώ, δ) στην τέταρτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (420 + 3.000 =) 3.420 ευρώ και ε) στην πέμπτη ενάγουσα το συνολικό ποσό των (290 + 3.000 =) 3.290 ευρώ, άπαντα δε τα ποσά αυτά νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Τέλος, η δικαστική δαπάνη και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των διαδίκων ανάλογα με τη νίκη και την ήττα τους (άρθρα 178, 183, 189§1, 191§2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσία την υπό στοιχείο Α’ έφεση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την πρώτη εναγόμενη να καταβάλει: α) στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα (3.310) ευρώ, β) στην δεύτερη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (3.275) ευρώ, γ) στην τρίτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (3.725) ευρώ, δ) στην τέταρτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (3.420) ευρώ, ε) στην πέμπτη ενάγουσα το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα (3.290) ευρώ και άπαντα τα ποσά αυτά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την πρώτη εναγόμενη σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγουσών και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 15 -7-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 11 Οκτωβρίου 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ