• Αγωγές διαζυγίου
 • Διατροφή
 • Επιμέλεια τέκνων
 • Υιοθεσία
 • «Παρένθετη μητρότητα»
 • Δημοσίευση και Προσβολή Διαθηκών
 • Κληρονομητήρια
 • Κληρονομίες / Κληροδοτήματα/ Καταπιστεύματα
 • Διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας (μεταβίβαση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών)
 • Πληρεξούσια
 • Δωρεές
 • Γονικές παροχές
 • Φορολογικά ζητήματα