ΜΠρΚαλαβρ 2/2021 Απαγόρευση εγκατάστασης πυλώνων μεταφοράς ενέργειας λόγω προσβολής του δικαιώματος προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος

ΜΠρΚαλαβρ 2/2021 Απαγόρευση εγκατάστασης πυλώνων μεταφοράς ενέργειας λόγω προσβολής του δικαιώματος προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος

Απαγόρευση εγκατάστασης πυλώνων μεταφοράς ενέργειας λόγω προσβολής του δικαιώματος προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

  • Προσβολή προσωπικότητας μοναχών εξαιτίας προσβολής του συνταγματικώς κατοχυρωμένου δικαιώματος απόλαυσης και προστασίας του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος λόγω τοποθέτησης πυλώνων ηλεκτρικής ενέργειας πλησίον χώρου Μονής χαρακτηρισθέντος ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
  • Αναγκαστική απαλλοτρίωση πλησίον Ιεράς Μονής. Τοποθέτηση πυλώνων εντός ιδιοκτησίας της Μονής και διάνοιξη δρόμου πρόσβασης προς αυτούς, χωρίς πρόβλεψη της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης.
  • Πιθανολόγηση κινδύνου πρόκλησης βλάβης της υγείας τους από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των πυλώνων και σοβαρής αισθητικής βλάβης στο πολιτιστικό περιβάλλον της Ιεράς Μονής.
  • Αντισυνταγματικότητα διάταξης περί απαγόρευσης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των εκτελουμένων από τη «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» έργων ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων  κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Παρεμπίπτων έλεγχος του κύρους και της νομιμότητας των πράξεων των οργάνων της διοικήσεως ή ΝΠΔΔ από τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια.
  • Έννοια «προδικαστικού ζητήματος».

 

Απόφαση δημοσιευμένη

  • στο Περιοδικό ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, τεύχος ΕφΑΔΠΟλΔ 6/2021 σελίδα 747 με σχολιασμό

ΜΠρΚαλαβρ 2-2021

  • στην πλατφόρμα νομικού περιεχομένου Qualex της νομικής βιβλιοθήκης 

ΜΠρΚαλαβ 2/2021 (Ασφ) Ασφαλιστικά μέτρα κατά ΔΕΗ – Προσβολή πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος με την τοποθέτηση πυλώνων πλησίον μνημείου πολιτιστικής Μονής – Προσβολή προσωπικότητας

  • στην πλατφόρμα νομικού περιεχομένου των εκδόσεων Σάκκουλα Sakkoulas-online

Νομολογία – Πλήρη κείμενα / ΜΠρΚαλαβρ 2/2021

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2021 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος

Προστατευτέο είναι και το άμεσο περιβάλλον των ακίνητων μνημείων, προστατευόμενο δε στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων συνιστά και η ανεμπόδιστη θέαση αυτών, αλλά και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία τελεί σε άμεση οπτική επαφή με τα μνημεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξή τους· για τις επεμβάσεις πλησίον μνημείου ισχύει ο κανόνας του επιτρεπτού τους μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνωμοδότηση του συμβουλίου.

Προσβολή προσωπικότητας

Στην έννοια του δικαιώματος επί της προσωπικότητας περιλαμβάνεται και το δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης των πολιτιστικών μνημείων, υπό την έννοια της αξίωσης για προστασία, διάσωση και απόλαυσή τους.

Ασφαλιστικά μέτρα

Απαγόρευση λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως διαδόχου της ΔΕΗ κατά εκτελούμενων έργων ή εγκαταστάσεων, που σχετίζονται με τη διασφάλιση του εφοδιασμού της Χώρας με ηλεκτρική ενέργεια· συνταγματικότητα διατάξεων· μη εφαρμογή διατάξεων σε περίπτωση προσβολής υπέρτερων εννόμων αγαθών όπως εκείνα της προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού και της θρησκευτικής λατρείας, που κατοχυρώνονται συνταγματικά και δεν πρέπει να καταλυθούν χάριν της ηλεκτροδότησης της Χώρας, όταν μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση η τελευταία δεν αναιρείται, απλώς ζητείται η διαφορετική όδευση των καλωδίων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας· απαγόρευση πλήρους ικανοποίησης δικαιώματος· επί απολύτων δικαιωμάτων, όπως η προσωπικότητα, η υποχρέωση των τρίτων να μη την προσβάλλουν, ισχύει στο διηνεκές, με συνέπεια να μπορεί, όταν υφίσταται ανάγκη, να τεθεί προσωρινά σε λειτουργία, χωρίς, με τον τρόπο αυτό, να κινδυνεύει να ματαιωθεί ο σκοπός της κυρίας δίκης. Παρεμπίπτων έλεγχος διοικητικών πράξεων από τα πολιτικά δικαστήρια.