Δικαστική Εκπροσώπηση & Επίλυση Διαφορών

Δικαστική Εκπροσώπηση & Επίλυση Διαφορών

Πριν την προσφυγή στα Δικαστήρια, εξετάζεται πάντα η πιθανότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Για την επίτευξη διακανονισμού καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση βέβαια που η δικαστική διαμάχη δεν μπορεί να αποφευχθεί, επιλέγουμε το καταλληλότερο ένδικο μέσο για την προστασία των συμφερόντων των πελατών μας.

Έχουμε εκπροσωπήσει επιτυχώς τους πελάτες μας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων σε υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου, όπως ενδεικτικά σε:

  • Διαφορές εταιρικού δικαίου
  • Διαφορές σχετικά με εμπορικές συμβάσεις
  • Διαφορές σχετικά με ακίνητη ιδιοκτησία
  • Είσπραξη Χρεών
  • Αστικές Υποθέσεις
  • Αιτήσεις Ασφαλιστικών Μέτρων