Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση

Οι δικαστικές διαμάχες που συνήθως διαρκούν χρόνια και κατά συνέπεια η υπερφόρτωση των δικαστηρίων με τις όποιες δυσλειτουργίες που αυτή συνεπάγεται, οδηγεί αναπόφευκτα στην αναζήτηση νέων τρόπων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών.

Το Δεκέμβριο του 2010 εισάγεται στη χώρα μας ο θεσμός της διαμεσολάβησης και από τον Ιανουάριο του 2018 ισχύουν νέες διατάξεις για τη ρύθμιση του θεσμού.

Η διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των ιδίων των μερών της διαφοράς, να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους.

Ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, χωρίς όμως να εκφράζει επισήμως γνώμη υπέρ μίας ή άλλης πιθανής λύσης στη διαφορά.

Κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τα μέρη καλούνται να ξεκινήσουν ή να ξαναρχίσουν το διάλογο και να αποφύγουν την αντιπαράθεση. Η επίλυση της διαφοράς εξαρτάται από τη συμφωνία των μερών: εάν τα μέρη δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο διαμεσολαβητής δεν επιβάλλει λύση.

Η διαμεσολάβηση θεωρείται ταχύτερη και, τις περισσότερες φορές, φθηνότερη από τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στα μέρη να βρίσκουν πρωτότυπες λύσεις στη διαφορά τους, δυνατότητα που δεν παρέχουν οι δικαστικές αποφάσεις.

Τη Διαμεσολάβηση και τους Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές διέπουν αρχές της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας.

Ανεξαρτησία

Περιπτώσεις όπου ενδέχεται να επηρεάσουν ή εγείρουν υπόνοιες ότι επηρεάζουν την αμεροληψία του διαμεσολαβητή πρέπει να γνωστοποιούνται από τον ίδιο στα μέρη πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ή τη συνέχιση άσκησης αυτών.  Η υποχρέωση γνωστοποίησης τέτοιων περιστάσεων ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

Αμεροληψία

Στα πλαίσια της διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής οφείλει να ενεργεί διαρκώς με ουδετερότητα και αμεροληψία έναντι των μερών και να μεριμνά για την ισότιμη εξυπηρέτησή τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Οι ιδωτικού δικαίου αστικές και εμπορικές διαφορές, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς τους.

Στην Ελλάδα, ένας Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής:

  • Θέτει τους κανόνες της διαδικασίας
  • Διευκολύνει τον διάλογο
  • Συνοψίζει και επιβεβαιώνει τα βασικά σημεία της επικοινωνίας, ώστε και οι δύο πλευρές να καταλαβαίνουν τα ίδια πράγματα
  • Αν χρειαστεί, κρατάει σημειώσεις με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
  • Επαναλαμβάνει πάντοτε τα σημεία της κοινής συμφωνίας, εάν αυτή υπάρξει, προτού αυτά αποτυπωθούν από τους Δικηγόρους των μερών σε συμφωνητικό.

Δεν εκδίδει απόφαση. Η επίλυση της διαφοράς επιτυγχάνεται με συμφωνία των εμπλεκομένων μερών στην οποία έχουν καταλήξει τα ίδια με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Η συμβολή του διαμεσολαβητή είναι η διευκόλυνση επίτευξης της συμφωνίας αυτής.

Η παρουσία του πληρεξουσίου Δικηγόρου κατά την διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική κατά την ελληνική νομοθεσία . Είναι όμως ταυτόχρονα και πολύ σημαντική για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο νομικός παραστάτης της κάθε πλευράς πρέπει να έχει πολύ καλή αντίληψη της διαδικασίας.

Οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες του για την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους και μέσω του νέου αυτού θεσμού αλλά και να τους προετοιμάζει για την διαδικασία, παρέχοντας κατά την διάρκεια αυτής τις πρακτικές και τις νομικές του συμβουλές.

Κατά την διεξαγωγή της διαμεσολάβησης πρέπει να ακούει υπομονετικά τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς

Να παραθέτει κάθε χρήσιμη πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τον Διαμεσολαβητή να καταλάβει τις λεπτομέρειες της διαφοράς.

Γιατί πολύ απλά μέσω της δικαστικής οδού θα υπάρξει μία δικαστική απόφαση, η οποία θα δικαιώνει μόνο το ένα μέρος, ενδεχομένως στη συνέχεια αυτή να προσβληθεί  με ένδικα μέσα , με μεγάλο κόστος και δικαστικά έξοδα, χωρίς κανένα από τα μέρη να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας. Στη Διαμεσολάβηση και στην εναλλακτική επίλυση διαφορών τα ίδια τα μέρη διαμορφώνουν την συμφωνία που επιθυμούν με χαμηλό κόστος και γρήγορη διαδικασία.

Όσα λεχθούν ή αποκαλυφθούν κατά την διαδικασία της Διαμεσολάβησης δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά μέσα σε μία δίκη στο μέλλον. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέρη δεν θα ενθαρρύνονταν ποτέ να αποκαλύψουν πληροφορίες κατά την διαδικασία αυτή.

Μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν επιλύονται όλες οι υποθέσεις με την Διαμεσολάβηση. Η Διαμεσολάβηση άλλωστε δύναται να πραγματοποιείται παράλληλα με τις λοιπές δικαστικές ενέργειες των μερών. Δεν προκαλεί καμία καθυστέρηση.

Ναι μπορεί να αποτύχει, όμως μπορεί να έχει χτίσει στο μεταξύ ένα διάλογο επικοινωνίας των μερών, που ποτέ έως σήμερα δεν υπήρχε και ίσως στο μέλλον να διευκολύνει την πρόοδο μίας άλλης προσπάθειας διαπραγματεύσεων.