ΜΠρΑθ 7896/2023 (Ειδ) Επιμέλεια ανήλικου τέκνου – Μεταρρύθμιση
απόφασης λόγω μεταβολής συνθηκών – Συνεπιμέλεια τέκνου με γνώμονα το
συμφέρον του ανήλικου
Μέσο Δημοσίευσης: ΤΝΠ QUALEX

Αριθμός απόφασης 7896/2023
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Μπαγατέλα, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από το Γραμματέα Αριστοτέλη
Παναγιώτου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 07-11-2022, προκειμένου να δικάσει την
υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ: … του …, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, (…), ΑΦΜ …, ο οποίος παραστάθηκε
μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Σπυρίδωνα Ζερβόπουλου, (ΑΜΔΣΑ 21705).
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: … του .., κατοίκου Ν. Ιωνίας Αττικής, (…), ΑΦΜ .., η οποία παραστάθηκε μετά
του πληρεξουσίου δικηγόρου Αλεξίου Καλπούζου, (ΑΜΔΣΑ 17795).
Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 03-06-2022, με αριθ. κατάθεσης …/2022 αγωγή του, η οποία
προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο
πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους
ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις
προτάσεις τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
A. 1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1536 του ΑΚ «Αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική
απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει,
ύστερα από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων, των πλησιέστερων συγγενών του τέκνου ή του
εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες ανακαλώντας ή
μεταρρυθμίζοντάς την, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους
γονείς την άσκηση της γονικής μέριμνας που τους είχε αφαιρεθεί». Στις αποφάσεις τις σχετικές
με τη γονική μέριμνα, στο μέτρο που περιλαμβάνουν ρύθμιση για μελλοντικό χρόνο και
υπόκεινται σε ανάκληση ή μεταρρύθμιση κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1536 του ΑΚ,
περιλαμβάνεται και εκείνη, που κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1510, 1513, 1514 και
1518 του ΑΚ, αναθέτει αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου
τέκνου στον ένα από τους γονείς σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης ή διαζυγίου αυτών, αν
μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκε. Κάθε φορά που μεταβάλλονται οι
συνθήκες, που αποτελέσαν τη βάση για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας, έκφανση της οποίας
είναι και η επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται
μεταγενέστερα, οφείλει να σταθμίσει τις νέες αυτές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να αφορούν τον
τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας από εκείνον στον οποίο έχει ανατεθεί, και να προσαρμόσει
την απόφασή του στις νέες συνθήκες με την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της με πρωταρχικό
γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Με την ανωτέρω διάταξη καθιερώνεται απόκλιση
από την κατ’ αρχήν δεσμευτική ενέργεια των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο
321 του ΚΠολΔ, καθόσον με αυτή παραμερίζεται η σταθερότητα των δικαστικών αποφάσεων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 08/09/2023

https://www.qualex.gr/el-GR/periexomeno/nomologia/nomologia?id=1998888 © 2023 ΤΝΠ Qualex
Σελίδα 2
και δημιουργείται η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες για χάρη του συμφέροντος
του τέκνου, το οποίο συμφέρον αποτελεί το μόνο κριτήριο της μεταβολής. Για την εφαρμογή
του άρθρου 1536 του ΑΚ απαιτείται μεταβολή των συνθηκών και οι νέες συνθήκες μπορεί να
αφορούν το πρόσωπο του τέκνου, των γονέων του ή γενικά του κοινωνικού περιβάλλοντος.
Περιστατικά σχετιζόμενα με το πρόσωπο του τέκνου θα είναι π.χ. η μεγαλύτερη ηλικία του ή η
ιδιάζουσα κατάσταση της υγείας του, που καθιστά απαραίτητη τη μητρική περίθαλψη και
φροντίδα. Περιστατικά αναγόμενα στο πρόσωπο των γονέων είναι η ενηλικίωση του ανήλικου
γονέα, ο νέος γάμος του γονέα, στον οποίο ανατέθηκε μετά το διαζύγιο η γονική μέριμνα,
σοβαρό πρόβλημα υγείας, ανήθικη συμπεριφορά, η οποία εκθέτει σε κίνδυνο τον ψυχικό κόσμο
και την ηθική ανάπτυξη του τέκνου, αδιαφορία ή βάναυση συμπεριφορά του γονέα που ανέλαβε
την επιμέλεια, εγκατάλειψη της φροντίδας και της εποπτείας του τέκνου, δημιουργία έχθρας του
παιδιού προς τον άλλο γονέα με σκοπό την παρεμπόδιση της επικοινωνίας μαζί του, η de facto
άσκηση της επιμέλειας του παιδιού από τον ένα γονέα μετά το διαζύγιο κατά τρόπο που
ανταποκρίνεται στα συμφέροντα του τέκνου και γενικά ο τρόπος άσκησης της γονικής μέριμνας
(ΑΠ 1589/2011, ΝΟΜΟΣ – ΜΕφΑνατολΚρητ 82/2021, Qualex -ΜΕφΔωδ 55/2021, Qualex -ΜΕφΘεσ
142/2020, Qualex – ΜΕφΘεσ 1581/2020, Qualex -ΜΕφΠατρ 14/2020, ΝΟΜΟΣ – ΜΕφΠειρ
672/2018, www.efeteio-peir.gr – ΜΠρΑΘ 5493/2022, Qualex – ΜΠρΘεσ 10975/2022, ΝΟΜΟΣ –
ΜΠρΚιλκις 107/2022, ΝΟΜΟΣ – Κ. Παντελίδου, Το διαζύγιο και οι συνέπειες του, εκδ. 2019, σελ.
338 – Ν. Τριάντος, Αστικός Κώδικας ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος Β’, εκδ. 2018, άρθρο 1536, σελ.
816-817 – Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμος II, εκδ. 2008, σελ. 358 – Β.
Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ, τόμος Ε’, Οικογενειακό Δίκαιο, εκδ. 2004, σελ. 1051- 1053). Ερείδεται
το ζήτημα σε πιο χρονικό σημείο πρέπει να έχουν γεννηθεί τα περιστατικά που δικαιολογούν
την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 1536 του ΑΚ. Κατά
μία άποψη τα πραγματικά περιστατικά που δικαιολογούν την ανατροπή της δικαστικής
απόφασης κατά το άρθρο 1536 του ΑΚ πρέπει να επήλθαν μετά την τελεσιδικία της απόφασης
(ΜΕφΔωδ 55/2021, ο.π.-ΕφΑu 10059/2005, ΝΟΜΟΣ-ΜΠρΘεσ 10975/2022, ο.π.-Ν. Τριάντος,
Αστικός Κώδικας ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμος Β’, εκδ. 2018, άρθρο 1536, σελ. 816-817). Κατά
άλλη άποψη, την οποία το παρόν Δικαστήριο προκρίνει ως τελολογικά ορθότερη, δεδομένου ότι
η διαπλαστική ενέργεια της απόφασης επί της επιμέλειας επέρχεται αμέσως μετά την έκδοσή
της, ισχύει έναντι όλων και έχει ως συνέπεια την επέλευση νέων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
κατά το ουσιαστικό δίκαιο (Β. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΜΝΟΜΚΠΟΛΔ, τόμος Α’, εκδ. 1996, άρθρο 71,
σελ.470), η μεταρρύθμιση της απόφασης κατά το άρθρο 1536 του ΑΚ επιβάλλεται από το
συμφέρον του τέκνου και δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση όταν μεταβάλλονται τα
πραγματικά περιστατικά που αποτέλεσαν αντικείμενο προηγούμενης δικαστικής κρίσης είτε
αυτά είναι οψιγενή, δηλαδή αν συνέβησαν μετά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ή την
τελεσιδικία της, είτε είναι οψιφανή, δηλαδή υπήρχαν ήδη κατά τον χρόνο της απόφασης και δεν
τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, ή παραλείφθηκαν, ή έγινε κακή εκτίμηση, ανεξάρτητα και
πέρα από οποιαδήποτε δικονομική επιλογή του διαδίκου να προβάλει τα νέα περιστατικά με
παρεμπίπτουσα αίτηση ή με οψιγενή λόγο έφεσης ή με μεταρρυθμιστική αγωγή. Δηλαδή είναι
αδιάφορο αν τα περιστατικά αυτά έλαβαν χώρα πρώτη φορά μετά την έκδοση της αρχικής
απόφασης ή προϋπήρχαν αυτής και δεν τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου ή δεν λήφθηκαν
υπόψη, ανεξάρτητα για ποιο λόγο, ή ακόμη και αν έγινε εσφαλμένη εκτίμηση αυτών, επειδή
σκοπός της διάταξης του άρθρου 1536 του ΑΚ είναι αναμφίβολα η προστασία του συμφέροντος
του τέκνου (ΜΕφΠειρ 463/2019, ΜΕφΠειρ 672/2018, ο.π.). Το ότι η μεταρρύθμιση της απόφασης
επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου σημαίνει μεταβολή της αρχικής κρίσης, η οποία θα
στηρίζεται στην εμφάνιση νέων περιστατικών, στοιχείων και δεδομένων. Επομένως, η ερμηνεία

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 08/09/2023

https://www.qualex.gr/el-GR/periexomeno/nomologia/nomologia?id=1998888 © 2023 ΤΝΠ Qualex
Σελίδα 3
αυτή είναι σύμφωνη με το σκοπό της διάταξης, η οποία αποβλέπει πρωτίστως στην
εξυπηρέτηση του συμφέροντος του τέκνου, πρέπει όμως να γίνεται με φειδώ η χρήση της,
επειδή ειδάλλως θα αποτελούσε η αγωγή κατ’ άρθρο 1536 του ΑΚ υποκατάστατο του
δικαιώματος έφεσης κατά απόφασης απορριπτικής προηγούμενης παρόμοιας αγωγής (ΜΕφΠειρ
672/2018, ο.π.). Η αίτηση βάσει του άρθρου 1536 του ΑΚ συνιστά αίτημα πρωτογενούς
δικαστικής προστασίας, με ανεξαρτησία έναντι της μεταρρυθμιζόμενης απόφασης, και ασκείται
μόνο με αγωγή ή με άλλο ισοδύναμο εισαγωγικό δικόγραφο, όπως ανταγωγή. Την ουσιώδη
αυτή μεταβολή των συνθηκών οφείλει να την επικαλεσθεί ο ενάγων της μεταρρυθμιστικής
αγωγής, ενώ το αίτημα της αγωγής δεν είναι απαραίτητο να διατυπώνεται με πανηγυρικό τύπο,
αλλά μπορεί να συνάγεται από το όλο περιεχόμενο του δικογράφου και ιδιαίτερα από την
αντιπαραβολή του ιστορικού περί μεταβολής των συνθηκών από προηγούμενη απόφαση με το
αιτητικό για διαφορετική ρύθμιση της γονικής μέριμνας (ΑΠ 1293/1993, ΕλλΔνη 1995, σελ. 139 –
ΜΠρΑθ 12516/2022, ΝΟΜΟΣ).
Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 του ΑΚ, όπως
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους, με τις διατάξεις των άρθρων 7, 5, 6, 8 και 10 του
ν.4800/2021 (ΦΕΚ Α’ 81), τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 30 του αυτού νόμου, ισχύουν
από την 16η-09-2021 και εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει
εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση: Άρθρο 1510:
«Γονική μέριμνα: Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων
(Γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει
την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε
κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του». 1511 ΑΚ:
«Άσκηση-ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου: 1. Κάθε απόφαση των
γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο βέλτιστο
συμφέρον του τέκνου. 2. Στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και
από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και
η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή
με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την
ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη
συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με
τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες
συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του
δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει
διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της
γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της
εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας». 1512 ΑΚ: «Σε περίπτωση διαφωνίας: Κατά
την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά
αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο». 1513: «Διαζύγιο ή ακύρωση του
γάμου – διάσταση των συζύγων: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή
ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του
συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού
και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, επιχειρεί τις πράξεις που
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του
άλλου γονέα». 1514: «Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Κατά
παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 08/09/2023

https://www.qualex.gr/el-GR/periexomeno/nomologia/nomologia?id=1998888 © 2023 ΤΝΠ Qualex
Σελίδα 4
διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκηση της στον
έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον
οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω
έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος
από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου
χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράταση του. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της
γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν
συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο
άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του
τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από
τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής
βίας, όπως ο νόμος ορίζει. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί
ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των
γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την
άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή
την λήψη οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την
επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για την
λήψη της απόφασης του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με
τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του
τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας». 1518: «Επιμέλεια του προσώπου: Η επιμέλεια του
προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την
εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Κατά την ανατροφή του
τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με
κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται
μόνον εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικούς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου.
Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη
τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτόν τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται
με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή
δημοσίων οργανισμών. Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει τη σχέση του
τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα,
ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει». Από τις ως άνω διατάξεις,
μετά την τροποποίηση τους, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4800/2021,
προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν να μεταβάλει το ισχύον μέχρι τώρα δίκαιο στο
κεφάλαιο της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, χωρίς βέβαια να αναιρείται ο παιδοκεντρικός
πυρήνας του. Επομένως, πάντα παραμένει στο επίκεντρο η προστασία του συμφέροντος του
ανηλίκου (άρθρο 1511 του ΑΚ). Όμως, μετά την ως άνω μεταβολή, ενώ προγενέστερα
προκρινόταν η αποκλειστική επιμέλεια, προκρίνεται πλέον η συνεπιμέλεια των γονέων επί των
ανηλίκων τέκνων τους, μόνο δε όταν προκύπτει ότι αυτή θα αποβεί εις βάρος του συμφέροντος
των ανηλίκων τέκνων, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια στον
ένα γονέα, με απόφαση που θα αιτιολογεί την ως άνω παρέκκλιση, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει την ανάθεση στον ένα γονέα ο τίτλος του άρθρου 1514 του ΑΚ (βλ.ΜΠρΠατρ
895/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).
Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι τέλεσε νόμιμο
θρησκευτικό γάμο με την εναγόμενη στις 11-05-2003 στον Ιερό Ναό … Αττικής, από τον οποίο
απόκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον …, που γεννήθηκε στις 29-04-2010, ότι η έγγαμη συμβίωση
διασπάστηκε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. 12837/20-11-2018 αποφάσεως του Μονομελούς

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 08/09/2023

https://www.qualex.gr/el-GR/periexomeno/nomologia/nomologia?id=1998888 © 2023 ΤΝΠ Qualex
Σελίδα 5
Πρωτοδικείου Αθηνών, ανατέθηκε στην εναγόμενη η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου
τέκνου τους, παραχωρήθηκε η χρήση της οικογενειακής στέγης στην εναγόμενη, ρυθμίστηκε το
δικαίωμα επικοινωνίας του με τον ανήλικο, υποχρεώθηκε να καταβάλλει μηνιαία διατροφή για
λογαριασμό του ανηλίκου και λύθηκε ο γάμος του με την εναγόμενη. Με βάση τα ανωτέρω
πραγματικά περιστατικά, ισχυριζόμενος ότι μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 12837/20-11-2018
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μεταβλήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες
είχε εκδοθεί, ζητεί, να μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθ. 12837/20-11-2018 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, να ανατεθεί από κοινού και στους δύο διαδίκους η άσκηση της
επιμέλειας του ανήλικου τέκνου, (συνεπιμέλεια), με τον χρονικό καταμερισμό που αναφέρει στην
αγωγή, άλλως και όλως επικουρικώς, να ρυθμιστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του με τον
ανήλικο, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο δικόγραφο. Επίσης, ζητεί να απειληθεί κατά
της εναγομένης χρηματική ποινή 500€ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μηνός για κάθε
παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής και
τη δικαστική του δαπάνη. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή
παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου,
(άρθρα 17 περ. 2, 22 και 39Α του ΚΠολΔ), προκειμένου να συζητηθεί κατά την προκειμένη ειδική
διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρο 592
παρ. 3β, 593 έως 602 του ΚΠολΔ), είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των
άρθρων 1510, 1511, 1513, 1514, 1518, 1536 του ΑΚ, 176, 947 ΚΠολΔ. Πλην όμως το παρεπόμενο
αίτημα να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, είναι απορριπτέο ως μη
νόμιμο, διότι η διαπλαστική δικαστική απόφαση, με την οποία ανατίθεται η άσκηση της
επιμέλειας ανηλίκου τέκνου στον έναν από τους δύο γονείς του, δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί
προσωρινά εκτελεστή (βλ. ΜονΠρΘεσ. 596/2016, Αρμ. 2016, 2055, ΜονΠρΠειρ. 367/2015, ΤΝΠ
ΔΣΑ). Επομένως η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω
και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκε και η
προβλεπόμενη από την διάταξη του άρθρου 611 ΚΠολΔ προσπάθεια συμβιβαστικής επίλυσης
της διαφοράς, η οποία απέτυχε. Η εναγόμενη, αρνείται αιτιολογημένα την αγωγή.
Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, (ενός από κάθε
πλευρά), που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και περιέχονται
στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης και του συνόλου των νομίμως
επικαλούμενων και προσκομιζομένων από μέρους των διαδίκων αποδεικτικών μέσων,
αποδείχθηκαν τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό
γάμο στις 11-05-2003 στον Ιερό Ναό … Αττικής, από τον οποίο απόκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον
…, που γεννήθηκε στις 29-04-2010. Η έγγαμη συμβίωση δεν εξελίχθηκε ομαλά, διασπάστηκε και
κατόπιν ασκήσεως των υπ’ αριθ. …/12-12-2017 και ..-19-01-2018 αγωγών της εναγόμενης,
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 12837/20-11-2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
δυνάμει της οποίας ανατέθηκε στη μητέρα η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου,
παραχωρήθηκε η χρήση της οικογενειακής στέγης στην εναγόμενη, ρυθμίστηκε το δικαίωμα
επικοινωνίας του ενάγοντα με τον ανήλικο, υποχρεώθηκε ο ενάγων να καταβάλλει μηνιαία
διατροφή ποσού 280€, για λογαριασμό του ανηλίκου και λύθηκε ο γάμος του με την εναγόμενη.
Έκτοτε οι προσωπικές σχέσεις των διαδίκων είναι εχθρικές. Ο ενάγων εργάζεται ως ιατρικός
επισκέπτης σε φαρμακευτική εταιρεία, έχει πρωινό ωράριο, με προκαθορισμένα ραντεβού με
ιατρούς του νοσοκομειακού τομέα, το ωράριό του είναι ελαστικό και δύναται να το
διαμορφώνει ανάλογα με τις ανάγκες του. Κατοικεί σε μισθωμένη οικία επιφάνειας 100 τμ, η
οποία διαθέτει ξεχωριστό δωμάτιο για τον ανήλικο, εξοπλισμένο με γραφείο βιβλιοθήκη και
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η κατοικία αυτή βρίσκεται στο Ν Ηράκλειο Αττικής, σε απόσταση

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 08/09/2023

https://www.qualex.gr/el-GR/periexomeno/nomologia/nomologia?id=1998888 © 2023 ΤΝΠ Qualex
Σελίδα 6
μόλις τριών με τεσσάρων χιλιομέτρων από την πρώην συζυγική εστία που βρίσκεται στη Ν
Ιωνία Αττικής. Η εναγόμενη εργάζεται ως κομμώτρια, λειτουργώντας δικό της κομμωτήριο, που
βρίσκεται στη Ν Ιωνία Αττικής. Το ωράριο εργασίας της είναι επιβαρυμένο. Συγκεκριμένα η
εναγόμενη απασχολείται Τρίτη Πέμπτη και Παρασκευή από 09.00 έως 20.00, Σάββατο από 09.00
έως 17.00 και Δευτέρα Τετάρτη από 09.00 έως 14.00. Αποτέλεσμα του φόρτου εργασίας της
εναγόμενης είναι ο ανήλικος ουσιαστικά να διαβιεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με τη
μητέρα της εναγόμενης, γιαγιά του και μάρτυρα ανταπόδειξης …, η οποία υπεραγαπά τον
ανήλικο. Αποδείχτηκε ακόμα ότι μεταβλήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
12837/20-11-2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας
ανατέθηκε στην εναγόμενη η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων. Το έτος
2018, ο … ήταν οκτώ ετών και φοιτούσε στη δεύτερη τάξη του δημοτικού και πλέον είναι 12
ετών και το επόμενο έτος θα είναι μαθητής της πρώτης Γυμνασίου. Επίσης ο ενάγων μίσθωσε
μεγαλύτερη οικία, στην οποία ο υιός του δύναται να έχει το δικό του προσωπικό χώρο.
Περαιτέρω, παρά τις κακές προσωπικές τους σχέσεις και οι δύο διάδικοι υπεραγαπούν το
ανήλικο τέκνο τους. Επίσης αποδείχτηκε ότι το τέκνο υπεραγαπά και η μητέρα της εναγόμενης,
(μάρτυρας ανταπόδειξης), ενώ και το ανήλικο τέκνο τρέφει αισθήματα αγάπης τόσο για τον
πατέρα του όσο και για τη μητέρα του αλλά και για τις δύο γιαγιάδες του. Αποδείχτηκε
περαιτέρω, η διάθεση αμφοτέρων των γονέων να ασχοληθούν με την ανατροφή του ανηλίκου,
αλλά και ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου κατάλληλοι για την ανάθεση της επιμέλειας του
προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους. Ο πατέρας του ανηλίκου λόγω της εργασίας του έχει
ελαστικό ωράριο καθώς και δυνατότητα και θέληση να ασχοληθεί ενεργά με την ανατροφή του
παιδιού του. Το ίδιο ισχύει και για τη μητέρα του ανηλίκου, η οποία παρά το φόρτο εργασίας
της δύναται να έχει τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της μητέρας της, σε πρακτικά ζητήματα
της καθημερινότητας που αφορούν τον ανήλικο. Ενόψει δε της μεταβολής των συνθηκών που
ίσχυαν το έτος 2018, που εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 12837/20-11-2018 απόφαση του Μονομελούς –
Πρωτοδικείου Αθηνών και της καταλληλότητας και των δύο γονέων και της θέλησης τους να
ασχοληθούν συστηματικά με τον ανήλικο κρίνεται από μέρους του παρόντος δικαστηρίου, ότι
το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, προκειμένου να αναπτυχθεί ως υγιής προσωπικότητα,
επιβάλλει την άσκηση της επιμέλειάς του και από τους δύο διαδίκους, με χρονική κατανομή
αυτής, ανάμεσα στους δύο γονείς, εισέρχεται πλέον στην εφηβεία και βρίσκεται σε ηλικία που
δύναται να διαβιεί μεγάλα χρονικά διαστήματα και με τον πατέρα του. Μάλιστα αυτό είναι
απολύτως προς το συμφέρον του και απαραίτητο προκειμένου να έχει ομαλή ψυχοκοινωνική
εξέλιξη. Με γνώμονα, λοιπόν, το συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την
ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του κατ’ άρθρο 1511
παρ. 2 του ΑΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4800/2021, το παρόν δικαστήριο
κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να παρεκκλίνει από τη διάταξη του άρθρου 1513 του ΑΚ, σύμφωνα
με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθώς οι διαφωνίες τους δεν
είναι ουσιώδεις και μπορούν να ξεπεραστούν και πρέπει, επομένως, η επιμέλεια του ανηλίκου
τέκνου των διαδίκων να ανατεθεί από κοινού και εξίσου στους διαδίκους. Ειδικότερα πρέπει να
ρυθμιστεί η άσκηση αυτής με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας του ανήλικου στις
οικίες των γονέων του, με τους οποίους θα διαμένει εκ περιτροπής, ενώ και κατά τα λοιπά η
γονική μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού. Το σύστημα αυτό, στην υπό
κρίση περίπτωση, μπορεί να λειτουργήσει, δεδομένου ότι οι οικίες των διαδίκων βρίσκονται σε
μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα να μην διαταραχτεί καθόλου η καθημερινότητα του παιδιού,
(σχολείο, φροντιστήρια, δραστηριότητες). Περαιτέρω το δικαστήριο κρίνει ότι το συμφέρον του
τέκνου εξυπηρετείται καλύτερα με το να διαμένει ο ανήλικος εναλλάξ, ανά μία εβδομάδα, στην

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 08/09/2023

https://www.qualex.gr/el-GR/periexomeno/nomologia/nomologia?id=1998888 © 2023 ΤΝΠ Qualex
Σελίδα 7
κατοικία του κάθε γονέα, ήτοι μία εβδομάδα στην κατοικία του πατέρα και μία βδομάδα στην
κατοικία της μητέρας. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει τον ανήλικο από την κατοικία της μητέρας
το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 18:00, αρχής γενομένης από την πρώτη Παρασκευή μετά
την έκδοση της παρούσας και υποχρεούται να τον παραδίδει στην κατοικία της μητέρας την
επόμενη Παρασκευή και ώρα 18:00, όπου θα τον παραλαμβάνει η ίδια, η οποία υποχρεούται να
τον παραδίδει από την κατοικία της στον πατέρα την επόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα, το
ανωτέρω δε πρόγραμμα θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα, β) κατά τις εορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο ανήλικος θα διαμένει με τον πατέρα κατά τα έτη που
λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 30ης Δεκεμβρίου
και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00
της 6ης Ιανουάριου, γ) κατά την εορτή του Πάσχα ο ανήλικος θα διαμένει με τον πατέρα κατά
τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 20:00 της
Κυριακής του Πάσχα και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της Δευτέρας
της Διακαινησίμου έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, δ) κατά την περίοδο των θερινών
διακοπών ο ανήλικος θα διαμένει με τον πατέρα κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από
ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 16ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης
Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 16ης Αυγούστου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό
από ώρα 10:00 της 16ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 16ης
Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 31ης Αυγούστου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο πατέρας
του ανηλίκου θα τον παραλαμβάνει κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία από
την κατοικία της μητέρας του, όπου και θα τον επαναφέρει κατά τα οριζόμενα καταληκτικά
χρονικά σημεία. Τις ημέρες που ο ανήλικος θα μένει με τον ένα γονέα, ο άλλος θα έχει ελεύθερη
δυνατότητα επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής είτε μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών
επικοινωνίας (viber, messenger, skype κλπ.), εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα των
σχολικών και τυχόν εξωσχολικών δραστηριοτήτων του. Σημειώνεται ότι οι διάδικοι οφείλουν
και πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης, παραμερίζοντας τα προσωπικά
τους συναισθήματα που τρέφει ο ένας προς τον άλλο και να διαπαιδαγωγούν τον υιό τους,
ώστε να τρέφει αισθήματα σεβασμού και αγάπης εξίσου και προς τους δύο γονείς του, με τους
οποίους συνδέεται με άρρηκτο φυσικό δεσμό. Σε κάθε δε περίπτωση, η απόφαση υπόκειται σε
μεταρρύθμιση ως προς το ανωτέρω κεφάλαιο της, εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες, υπό τις
οποίες εκδίδεται (άρθρο 1536 ΑΚ, βλ. Βαλμαντώνη, Συνεπιμέλεια και βέλτιστο συμφέρον του
τέκνου υπό το φως του ν. 4800/2021, 2022, σελ. 34). Με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνει
δεκτή ως ουσία βάσιμη η αγωγή, να μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθ. 12837/20-11-2018 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου και
στους δύο γονείς από κοινού, με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας, κατά τρόπο ώστε ο
τελευταίος να διαμένει εναλλάξ στον τόπο κατοικίας κάθε γονέα για μία εβδομάδα, όπως
αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που ο ένας διάδικος παραβιάσει την
υποχρέωσή του να παραδώσει το τέκνο του στον άλλο διάδικο, πρέπει αυτεπαγγέλτως να
απειληθεί σε βάρος του προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή διακοσίων (200)
ευρώ για κάθε παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 613 και 950 §2 του ΚΠολΔ.
Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της
εναγόμενης λόγω της ήττας της, (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω
στο διατακτικό της παρούσας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 08/09/2023

https://www.qualex.gr/el-GR/periexomeno/nomologia/nomologia?id=1998888 © 2023 ΤΝΠ Qualex
Σελίδα 8
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ την υπ’ αριθ. 12837/20-11-2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου υιού των διαδίκων και στους δύο γονείς του
από κοινού ως προς το σύνολο αυτής, με το σύστημα της εναλλασσόμενης κατοικίας του
ανήλικου στις οικίες των γονέων του, με τους οποίους θα διαμένει εκ περιτροπής, ενώ και κατά
τα λοιπά η γονική μέριμνα θα ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού.
ΟΡΙΖΕΙ ως τόπο διαμονής του ανήλικου εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους
γονείς του, (εναλλασσόμενη κατοικία), με τον οποίο θα διαμένει κατά τις παρακάτω
αναφερόμενες ημέρες και ώρες και συγκεκριμένα ο ανήλικος α) θα διαμένει εναλλάξ ανά μία
εβδομάδα στην κατοικία του κάθε γονέα, ήτοι μία εβδομάδα στην κατοικία του πατέρα και μία
βδομάδα στην κατοικία της μητέρας. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει τον ανήλικο από την
κατοικία της μητέρας το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 18:00, αρχής γενομένης από την
πρώτη Παρασκευή μετά την έκδοση της παρούσας και υποχρεούται να τον παραδίδει στην
κατοικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή και ώρα 18:00, όπου θα τον παραλαμβάνει η ίδια,
η οποία υποχρεούται να τον παραδίδει από την κατοικία της στον πατέρα την επόμενη
Παρασκευή την ίδια ώρα, το ανωτέρω δε πρόγραμμα θα ακολουθείται κυκλικά για όλο το μήνα,
β) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο ανήλικος θα διαμένει με τον
πατέρα κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα
20:00 της 30ης Δεκεμβρίου και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 30ης
Δεκεμβρίου έως ώρα 20:00 της 6ης Ιανουάριου, γ) κατά την εορτή του Πάσχα ο ανήλικος θα
διαμένει με τον πατέρα κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της Μεγάλης
Δευτέρας έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Πάσχα και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό
από ώρα 10:00 της Δευτέρας της Διακαινησίμου έως ώρα 20:00 της Κυριακής του Θωμά, δ) κατά
την περίοδο των θερινών διακοπών θα ο ανήλικος διαμένει με τον πατέρα κατά τα έτη που
λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 16ης Ιουλίου και από
ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 16ης Αυγούστου και κατά τα έτη που λήγουν
σε μονό αριθμό από ώρα 10:00 της 16ης Ιουλίου έως ώρα 20:00 της 31ης Ιουλίου και από ώρα
10:00 της 16ης Αυγούστου έως ώρα 20:00 της 31ης Αυγούστου. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις ο πατέρας του ανηλίκου θα τον παραλαμβάνει κατά τα προαναφερόμενα
εναρκτήρια χρονικά σημεία από την κατοικία της μητέρας του, όπου και θα τον επαναφέρει
κατά τα οριζόμενα καταληκτικά χρονικά σημεία. Τις ημέρες που ο ανήλικος θα μένει με τον ένα
γονέα, ο άλλος θα έχει ελεύθερη δυνατότητα επικοινωνίας είτε τηλεφωνικής είτε μέσω της
χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (viber, messenger, skype κλπ.), εφόσον δεν θα
διαταράσσεται το πρόγραμμα των σχολικών και τυχόν εξωσχολικών δραστηριοτήτων του.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση του ανήλικου στον πατέρα του τις ημέρες που ορίσθηκε βάσει της
ανωτέρω διάταξης ότι θα διαμένει μαζί με αυτόν και την απόδοση του ανήλικου στη μητέρα του
τις ημέρες που ορίσθηκε βάσει της ιδίας διάταξης ότι θα διαμένει μαζί με την τελευταία.
ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος των διαδίκων προσωπική κράτηση ενός (1) μήνα και χρηματική ποινή
διακοσίων (200) ευρώ για την κάθε του παραβίαση εκ μέρους του ενός διαδίκου της
υποχρέωσης παράδοσης του τέκνου στον άλλον διάδικο.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, τα οποία ορίζει στο
ποσό των 400€.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο
ακροατήριο, στις 2 Αυγούστου 2023.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Πολιτική απορρήτου

1. Γενικά

H ΕΤΑΙΡΙΑ, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη σχετική ελληνική νομοθεσία (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ, μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να του ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθεί προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται όταν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εγγράφεται στις υπηρεσίες της, καθώς και όταν προχωρά σε παραγγελία ως μη εγγεγραμμένος ΧΡΗΣΤΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκτέλεση της διαδικτυακής πώλησης και ενημέρωσης του ΧΡΗΣΤΗ σχετικά με αυτή.

2. Πότε συλλέγονται Πληροφορίες

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει πέντε τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1)στοιχεία που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δίνει κατά την εγγραφή του ως ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ, (2)στοιχεία που ο χρήστης δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από την ΕΤΑΙΡΙΑ, (3)στοιχεία που ο χρήστης δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4)στοιχεία που ο χρήστης δίνει για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και internet, (5)στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα ζητηθεί από τον ΧΡΗΣΤΗ το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του, τα στοιχεία και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία, διεύθυνση, επαγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η ΕΤΑΙΡΙΑ κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ (iv) ειδικές προσφορές της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (v) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την ΕΤΑΙΡΙΑ στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apostolakislaw.com. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης, η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση από το ηλεκτρονικό περιβάλλον της εκάστοτε Τραπέζης. Ρητώς δε αποσαφηνίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης από τον ΧΡΗΣΤΗ πιστωτικής κάρτας. Οποιοδήποτε έτερο δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη, παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ΕΤΑΙΡΙΑ απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία του ΧΡΗΣΤΗ χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

3. Χρήση των δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αποκλειστικώς για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπληρώση του επιδιωκόμενου σκοπού. Θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή του για μια άλλη χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Στην εξαιρετική περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΙΑ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, τα οποία επεξεργάζεται έπειτα με τη συγκατάθεσή του, για σκοπούς έτερους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη εν λόγω συγκατάθεση, δεσμεύεται να ενημερώσει τον ΧΡΗΣΤΗ εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του, θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο κατόπιν σχετικής αδείας του.

4. Χρήση των δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης

Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ενδέχεται να αποστέλλονται στον ΧΡΗΣΤΗ μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την ΕΤΑΙΡΙΑ, και τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν τον ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που θέλει να λαμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η αποστολή sms στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχει δηλωθεί κατά την παραγγελία από τον ΧΡΗΣΤΗ, γίνεται με σκοπό να τον ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας του. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχει δώσει την προηγούμενη ρητή κι ελεύθερη συγκατάθεσή του. Αναφορικά για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει λάβει από τον ΧΡΗΣΤΗ στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, για να του παρέχει υλικά μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχει ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως τον ενδιαφέρουν. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή ή και μέσα από το λογαριασμό του να επιλέξει αν θέλει να λαμβάνει ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω email ή sms. Μπορεί επίσης, να αντιταχθεί στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνει ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ καλείτε να ακολουθήσει τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει.

5. Νομικές υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών της και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

6. Cookies

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας κάνοντας χρήση ορισμένων τεχνολογιών όπως π.χ. cookies. Tα cookies είναι μικρά αρχεία text files), τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του ΧΡΗΣΤΗ, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies χρησιμοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ για να παρέχονται πληροφορίες στο ΧΡΗΣΤΗ, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και επιτρέπουν να του παρουσιάζεται διαφημιστικό κι επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Είναι δε απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα, ενώ ρητώς αναφέρεται ότι δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ. Ωστόσο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορεί να απορρίψει τη χρήση cookies. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες, εάν επιλεγεί η μη χρησιμοποίησή τους.
 • α. Αναγκαία Cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών της, ενώ χωρίς αυτά η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να προσφέρει ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • β. Cookies λειτουργικότητας, τα οποία θυμούνται τις προτιμήσεις του ΧΡΗΣΤΗ κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, ώστε η ΕΤΑΙΡΙΑ να μπορεί να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα με βάση των ανααγκών του ΧΡΗΣΤΗ.
 • γ. Cookies επιδόσεων. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Επιτρέπουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ να δει ποιες σελίδες επισκέπτονται οι ΧΡΗΣΤΕΣ πιο συχνά, την ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και, ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.
 • δ. Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με τον ΧΡΗΣΤΗ και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες του, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης βοηθούν την ΕΤΑΙΡΙΑ στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών της καμπανιών.
 • ε. Cookies Analytics. Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και δίνουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ τη δυνατότητα να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που προσφέρεται στους ΧΡΗΣΤΕΣ.
Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη των ΧΡΗΣΤΩΝ για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επιλέξει να εξαιρεθεί από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας ΕΔΩ. Επίσης μπορεί να ρυθμίσει τον Περιηγητή του (chrome,firefox edge κλπ), να τον ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζει αυτός τη λήψη του ή την απόρριψή του. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων [πατήστε ΕΔΩ], οι ΧΡΗΣΤΕΣ μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες η ΕΤΑΙΡΙΑ συνεργάζεται μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές των ΧΡΗΣΤΩΝ στην παρούσα ιστοσελίδα. Τα Cookies αυτάδεν ελέγχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Οι ως άνω διαδικτυακοί τόποι ενδέχεται να έχουν δικούς τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει.

7. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψει τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

8. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΙΑ να επεξεργασθεί ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με τον ΧΡΗΣΤΗ (“ευαίσθητα δεδομένα”). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα τα οποία ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργασθεί ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης ενδέχεται να επεξεργασθεί τα ευαίσθητα δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ αν έχει ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή του, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

9. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα επιτρέπει και προτρέπει τους ΧΡΗΣΤΕΣ της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η ιστοσελίδα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ, η ιστοσελίδα θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι το ίδιο πρόσωπο με το ΧΡΗΣΤΗ. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μέσω τηλεφώνου στο 2111171894 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apostolakislaw.com. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ θα κάνει ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης τους στην ιστοσελίδα εξαρτάται και από τους ίδιους.

10.Τα δικαιώματα των ΧΡΗΣΤΩΝ

Ως υποκείμενο των δεδομένων ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα σέβεται τα δικαιώματά του και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις σχετικές ανησυχίες του. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά του ΧΡΗΣΤΗΣ που προκύπτουν από τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων:
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή του ΧΡΗΣΤΗ, μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει επίσης τη δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα του με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό του.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • (i)Εάν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθευθεί η εν λόγω ακρίβεια.
  • ii) Eάν η επεξεργασία είναι παράνομη και ο ΧΡΗΣΤΗΣ αιτείται τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του.
  • (iii) Eάν η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά τα χρειάζεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ για τη στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • (iv) Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που η ΕΤΑΙΡΙΑ επαληθεύει κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά της υπερισχύουν των δικών του.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΙΑ γι’αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν [αν όχι άμεσα από τον ΧΡΗΣΤΗ), και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει από την ΕΤΑΙΡΙΑ χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για τον ίδιο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως της ζητηθεί.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός του ΧΡΗΣΤΗ, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα μεταφέρει τα δεδομένα της σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί ο ΧΡΗΣΤΗΣ να λάβει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να μεταβιβάσει τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα της υποδειχθεί απευθείας από το ΧΡΗΣΤΗ.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να ζητήσει από την ΕΤΑΙΡΙΑ να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • (i)τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
  • (ii)o ΧΡΗΣΤΗΣ έχει το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και το ασκεί,
  • (iii)η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, αποσύρει τη συγκατάθεσή του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία,
  • (iv)τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη,
  • (v)για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την ΕΤΑΙΡΙΑ,
  • (vi)ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος και
  • (vii)για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να εναντιωθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του λόγω ιδιαίτερης κατάστασή του, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή σε έννομο συμφέρον τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ εναντιώνεται στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να υποβάλει καταγγελία προς την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που διαμένει ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

11. Ειδικές επισημάνσεις

 • Χρονική περίοδος: Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει οιοδήποτε σχετικό αίτημά του ΧΡΗΣΤΗ εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός.
 • Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η ΕΤΑΙΡΙΑ να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν αρνηθεί το αίτημα του ΧΡΗΣΤΗ για πρόσβαση, θα τον ενημερώσει για το λόγο της άρνησης αυτής.
 • Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται η ΕΤΑΙΡΙΑ να μην είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει τον ΧΡΗΣΤΗ ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά του και να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά του, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν της παρασχεθούν από τον ΧΡΗΣΤΗ πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή του.
 • Aσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του ΧΡΗΣΤΗ: Προκειμένου ο ΧΡΗΣΤΗΣ να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, παρακαλείτε να επικοινωνήσει εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας στο info@apostolakislaw.com

12. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε γενικές γραμμές, η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από τον ΧΡΗΣΤΗ εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να της ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δύναται να απευθύνει τις ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δεδομένων και τυχόν αιτήσεις για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο info@apostolakislaw.com.

1. In general

In compliance with the provisions of the European Regulation on the Protection of Personal Data and the relevant Greek legislation (as amended and in force), the COMPANY manages the personal data which are submitted by the USER with the utmost care, ensuring in any case their protection and privacy. The USER may browse into the website without being asked of any personal information from the COMPANY, unless expressly otherwise informed by the COMPANY. The COMPANY collects personal data that are disclosed only when the USER is registered at its services, as well as when they proceed to an order as an unregistered USER. In any case, these information are considered as necessary to perform the online purchase and the relevant USER’s update on the proceedings.

2. In which cases are the data collected

The COMPANY collects one type of information about the users: data that the user gives when sending an email via website. The COMPANY makes use of those data provided by the USER while completing their contact form, in order to contact him/her. You have the option to choose whether or not to receive such notifications/newsletters from the COMPANY by sending your request via e-mail to info@apostolakislaw.com.

3. Data’s Use

The COMPANY will use the USER’s personal data solely for the purposes which are hereafter described. No extra or other type of personal data, apart from those that are considered as necessary, are collected or processed, to fulfill its intended purpose. The COMPANY will only use those personal data that are defined in the present Privacy Policy, unless the USER has specifically given its consent to another use of their personal data. In the exceptional case that the COMPANY intends to use the USER’s personal data, which are processed based on their prior consent, for purposes other than those disclosed in the said consent, the COMPANY undertakes to inform the USER in advance and, in cases where the processing is based on the USER’s consent, their personal data will be used for a different purpose only upon their relevant permission.

4. Data’s use for advertising purposes

The COMPANY will not use the USER’s data for advertising purposes unless the USER has given their explicit and free consent. With regard to existing customers, COMPANY may use the email address received from the USER with an existing customer relationship to provide them with marketing materials related to similar products or services that they have previously requested, used or you may be interested. The USER can be deleted at any time or alternatively, they may choose through their account whether or not to receive promotional / promotional material via email or sms. It may also oppose this use at the time of collection and every time they send a message. In order to stop receiving emails for marketing purposes, the USER is proposed to follow the instructions in the e-mail received.

5, Legal obligations

THE COMPANY may need to use and maintain personal data for legal and compliance purposes such as the prevention, detection, or investigation of a crime, prevention of loss, fraud or any other misuse of its services and IT systems. The USER’s personal data may also be used by the COMPANY for internal and external audit requirements, information security purposes, or to protect or enforce its rights, privacy, security, property or other persons.

6. Processing of children’s personal data

The COMPANY will not collect or process personal data of children under the age of 16 unless a parental consent has been given in accordance with applicable local law. If the COMPANY realizes that a child’s personal data was collected in error, they will be deleted without undue delay.

7. Processing sensitive data

In some cases, COMPANY may process special categories of personal data relating to the USER (“sensitive data”). Sensitive data defines personal data that reveal racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, participation in trade unions, genetic data, biometric data to identify a natural person, health or sexual life, or sexual orientation. For example, the COMPANY may process sensitive data that the USER has made public. The COMPANY may also process sensitive data, where appropriate, to support, exercise or defend legal claims. The COMPANY may also process the USER’s sensitive data if they has freely given their explicit and separate consent in a specific context for a particular purpose.

8. Correction, Modification or Deletion of Information/Data

The website allows and encourages its USERS to correct, change, supplement or delete data and information submitted. If the USER chooses to delete an item of information, the website will act to delete this information from the COMPANY’s files immediately. For the USER’s protection and security, the website will attempt to make sure that the person making the changes is the USER. To access, change or delete your personal data to report problems arising from the website’s functioning or make any question please contact via website https://apostolakislaw.com/ or by e-mail at info@apostolakislaw.com Changing or correcting your personal information can also be done through the sign-up page. Please note that the COMPANY will do everything possible to protect the USERS’ password privacy of users, but to protect the site depends on them.

9. USER’S rights

As a data subject, the USER has specific legal rights regarding the personal data collected by him/her. THE COMPANY will respect its rights and deal adequately with their concerns. The following list contains information about the USER’s legal rights of arising from applicable data protection laws:
 • Right to withdraw the consent: Where processing of personal data is based on the USER’s consent, they may withdraw its consent at any time.
 • Right of rectification: The USER may request the COMPANY to correct the inaccurate personal data concerning him or her. THE COMPANY makes reasonable efforts to maintain the personal data held or controlled by her and are used on a continuous basis, accurate, complete, current and related, based on the most up-to-date information available. The USER also has the ability to check and correct their personal data by entering his /her personal account.
 • Right of limitation/restriction: The USER hall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:
  • (i) the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;
  • (ii) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
  • (iii) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
  • (iv) If the USER has objected to the processing for the period the COMPANY verifies whether its legitimate interests override their own.
 • Right of access: The USER may request information about the personal data the COMPANY holds, including information about the categories of personal data in its possession, process or control, for the purpose they are used, from who they were collected (if not directly by the USER) and to whom they have been disclosed etc. The USER may receive from the COMPANY without charge a copy of their personal data. THE COMPANY reserves the right to charge a reasonable fee for any further copies that may be requested.
 • Right of data portability: Based on a USER’s request, the COMPANY will transfer their data to another controller if technically feasible, provided that the processing is based on the consent of the USER or is necessary for the performance of a contract. The USER, instead of receiving a copy of his or her personal data, he/she may request the COMPANY to transfer the data to another controller, which will be directed to it directly by the USER.
 • Right to erasure: The USER shall have the right to obtain from the COMPANY the erasure of personal data concerning him or her without undue delay in the following cases:
  • (i) personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or processed,
  • (ii) the USER has the right to object to further processing of his or her personal data and exercises it,
  • (iii) the processing is based on the consent of the USER, withdraws its consent and there is no other legal basis for processing,
  • (iv) the personal data has been illegally processed unless processing is necessary,
  • (v) Compliance with a legal obligation that requires processing by the COMPANY,
  • (vi) in particular for legal obligations to perform a task; and
  • (vii) for the support, exercise or defense of legal claims.
 • Right to οbject: The USER may at any time object to the processing of his/hers personal data because of their particular situation, provided that the processing is not based on their own consent but in the COMPANY’s legitimate interest or in the legitimate interest of third parties. In this case, the COMPANY will no longer process the personal data of the USER unless overriding legitimate reasons can demonstrated and a superior interest in processing or supporting, exercising or defending legal claims. If the USER opposes the processing, kindly specify whether the deletion of their personal data or limit the processing by the COMPANY is desired.
 • Right to lodge a Complaint with a supervisory authority: In the event of a suspected violation of applicable privacy laws, the USER may lodge a complaint with the Data Protection Supervisory Authority in particular in the place of his or her habitual residence, place of work or place of the alleged infringement.

10. Special highlights

 • Timeframe: The COMPANY will attempt to satisfy any relevant USER’s request within 30 days. However, the time limit may be extended for specific reasons relating to the specific legal entitlement or complexity of the request.
 • Restriction of access: In some cases the COMPANY may not be able to provide access to all or some of the USER’s personal data due to legal provisions. If the COMPANY refuses the USER’s request for access, he/she will be informed on the reasons of this refusal.
 • Non-recognition: In some cases, COMPANY may not be able to search for the USER’s personal data due to the identifiers they provide in their application. In such cases, where the COMPANY cannot identify the USER as the data subject, he is unable to comply with his request to perform his / her legal rights as described in this article unless provided by the USER for additional information which allow it to be identified.
 • Exercise of the USER’s legal rights: In order for the USER to exercise their legal rights, please contact us in writing by e-mail. You can also contact the COMPANY Data Protection Officer (DPO) directly at info@apostolakislaw.com
 

11. Personal data retention

Generally, the COMPANY will delete the personal data collected from the USER if it is no longer necessary to achieve the purposes for which they were originally collected. However, we may be asked to store personal data for a certain time period because of legal provisions. The USER may address questions on data protection and any relevant requests for the exercise of their legitimate rights to the COMPANY’s Data Protection Officer (DPO) at info@apostolakislaw.com
Save settings
Cookies settings